ELT-21450 Elektroniikan uudet materiaalit ja valmistusmenetelmät, 5 op
New Electronics Materials and Manufacturing Methods

Vastuuhenkilö

Matti Mäntysalo

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ELT-21450 2019-01 4 Matti Mäntysalo
Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitukset.
ELT-21450 2019-02 5 Matti Mäntysalo
Tentti ja harjoitustyö

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa nimetä elektroniikan valmistuksessa yleisimmin käytettävät painomenetelmät, kertoa menetelmien merkittävimmät erot, sekä vertailla menetelmien hyödynnettävyyttä erilaisissa elektroniikan sovelluksissa pohjautuen menetelmien ominaisuuksiin. Opiskelija tuntee painomusteiden tärkeimmät ominaisuudet ja niiden karakterisointimenetelmät. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa nimetä elektroniikan uusia nanomateriaaleja (2D ja 1D) sekä kertoa niiden keskeiset ominaisuudet. Opiskelija tietää painettavan ja perinteisen elektroniikan integrointiin liittyvät teknologiat sekä lähestymistavan merkittävimmät hyödyt ja haasteet. Lisäksi opiskelija osaa nimetä venyvän elektroniikan valmistustavat ja sovellukset. Opiskelija osaa hyvän laboratoriotyöskentelyn perusteet.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Painomenetelmät (seri-, syvä, ja flexopaino sekä mustesuihkutulostus) ja niiden merkittävimmät eroavaisuudet   Pinnan käsittelymenetelmät (UV-otsoni, plasma ja korona)   
2. Suorakuvointimentelmät     
3. Musteen ominaisuutta kuvaavat suureet (pintajännitys, viskositeetti)  Musteen ominaisuuksien karakterisointimentelmät   
4. Painettavan ja perinteisen elektroniikan integrointiteknologiat.  Lähestymistavan hyödyt ja haasteet   
5. Venyvän elektroniikan sovellukset ja valmistusmenetelmät  Venyvän elektroniikan materiaalit   
6. Painettavan elektroniikan materiaalit ja niiden ominaisuudet (johteet, alustat, puolijohteet)  2D ja muut nanomateriaalit   Nanometallien jälkiprosessointimentelmät 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana 1-2: Opintojakson osaamistavoitteet on saavutettu. Ydinsisällön tyydyttävä osaaminen. Arvosana 3-4: Osa oppimistavoitteista on ylitetty joko laadullisesti tai määrällisesti. Ydinsisällön ja täydentävän tietämyksen hyvä hallinta. Arvosana 5: Merkittävä osa oppimistavoitteista on ylitetty laadullisesti. Kurssin kokonaisisällön syvällinen ymmärtäminen.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ELT-21450 Elektroniikan uudet materiaalit ja valmistusmenetelmät, 5 op ELT-22226 Advanced Electronics Production Technologies, 4 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019