ELT-21300 Mikrokontrollerit, 5 op
Microcontrollers

Vastuuhenkilö

Jukka Vanhala, Mikko Valkama

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ELT-21300 2019-01 3 - 4 Jukka Vanhala
Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa mikro-ohjaimen yleisimmät lohkot ja selittää niiden toiminnan. Hän osaa esittää mikro-ohjaimen IO-liityntöjen rakenteen ja osaa liittää mikro-ohjaimeen oheislaitteita, kuten AD- ja DA- muuntimia, näyttöjä, painonappeja sekä erilaisia antureita. Opiskelija tunnistaa oheislaitteisiin ja antureihin liittyviä peruskäsitteitä sekä epäideaalisuuksia ja osaa selittää yleisimpien oheislaitteiden toimintaperiaatteet. Hän tunnistaa yleisimmät tiedonsiirtoväylät ja johtokoodit sekä osaa selittää niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija tunnistaa laitteistonläheisen ohjelmoinnin vaatimukset ja osaa kehittää sulautetun ohjelmiston käyttäen C- ja assembler kieliä. Opintojakson harjoitustyön suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa yksinkertaisen mikro-ohjainta käyttävän sulautetun järjestelmän sekä tuottaa sen vaatiman ohjelmiston.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mikro-ohjainten sisäinen rakenne: Mikro-ohjaimen ydin sekä käskyjen suorittaminen mikro-ohjaimessa. Mikro-ohjainten yleisimmät lohkot ja niiden toiminta sekä lohkojen ohjaaminen. Mikro-ohjainten IO-liitynnät, niiden rakenne ja niihin liittyminen oheislaitteilla. Erilaisilla jännitetasoilla toimivien laitteiden/komponenttien liittämien samaan järjestelmään.     
2. Mikro-ohjainten oheislaitteet: AD/DA-muuntimet, niihin liittyviä peruskäsitteitä (LSB, referenssi jännite, resoluutio, SAH) ja epäideaalisuuksia (kvantisointivirhe, offsetvirhe, epälineaarisuus) sekä yleisimpien muuntimien toimintaperiaatteet. Käyttöliittymien liittäminen mikro-ohjaimeen, yksinkertaiset painonapit ja näppäinmatriisit.      
3. Mittaus ja ohjaus: Mittausjärjestelmän yleinen rakenne sekä analogisen mittaussignaalin muokkaaminen digitaaliseen muotoon ja siinä muodostuvat virheet. Yleisimpiä antureita, kaksitila-anturit, lämpötila-anturit, asema-anturit. Anturien ominaisuuksia kuten erottelukyky, mittausalue,tarkkuus ja toistettavuus sekä mittausvirheet. Toimilaitteita. Erilaisten säätöalgoritmien toteuttaminen mikro-ohjaimella (P, PI ja PID).     
4. Sulautetun järjestelmän ohjelmisto: Mikro-ohjaimen ohjelmoimien C- ja assembler kielillä sekä näiden kielien käyttäminen samassa projektissa. Laitteiston läheinen ohjelmointi eli yksittäisten bittien tilan asettaminen ja tutkiminen. Käsitys siitä millaisia laskutoimituksia mikro-ohjaimella on järkevää toteuttaa. C-kääntäjän muistinkäyttö, eli muuttujien näkyvyys alueet ja mihin muuttujat mikro-ohjaimen muistissa sijoittuvat. Mikro-ohjainten käyttöjärjestelmät ja niiden toiminta. Keskeytykset ja virransäästötilat.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Olennaista kurssin sisällön omaksumisessa on pakolliseen harjoitustyöhön panostaminen. Harjoitustyön suoritamista puolestaan auttaa, kun osallistuu luennoille ja harjoituksiin.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Programming and Customizing the AVR microcontroller   Dhananjay V.   0-07-134666-X     Kirja on vanha, mutta sisältää perusasiat helposti luettavassa muodossa.   Ei   
Luentokalvot   Luentokalvot         Luennoilla käydään läpi kaikki asiat mitä kurssilla tulee omaksua. Muu materiaali on tukemassa ja helpottamassa oppimista.   Kyllä   
Muu verkkomateriaali           Komponenttien datalehdet löytyvät valmistajien sivuilta. Lisäksi verkossa on paljon sovellusesimerkkejä ja sivustoja, joilla on hyödyllistä käytännön tietoa.   Ei   

Tietoa esitietovaatimuksista
1. Jompikumpi tai molemmat esitietokurssit helpottavat kurssin suorittamista.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ELT-21300 Mikrokontrollerit, 5 op ELE-7050 Sulautetut prosessorisovellukset, 5 op  
ELT-21300 Mikrokontrollerit, 5 op ELT-21306 Microcontrollers, 5 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019