ELT-21151 CAE elektroniikassa, 5 op
CAE in Electronics

Vastuuhenkilö

Jouko Heikkinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ELT-21151 2019-01 4 Jouko Heikkinen
Hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa (1) dokumentoida yksinkertaisen elektroniikkalaitteen suunnittelunprosessin piirilevytasolla alkaen kytkennän mitoituksesta ja päättyen valmistusvaiheen kynnykselle (2) vertailla elektroniikkasuunnittelussa ja erityisesti Elektroniikan laitoksen opintojaksoilla käytettäviä ohjelmistoja (mm. OrCAD PSPICE, NI Multisim, PADS, ALTIUM, HyperLynx, ADS) ja valita käyttötarkoitukseen soveltuvat työkalut (3) toistaa simulointiprosessin keskeisimmät vaiheet, arvioida komponenttien simulointimallien käyttökelpoista toiminta-aluetta ja käytettyjen mallien sekä simulointiasetusten vaikutusta tulosten luotettavuuteen (4) käyttää simulointiohjelmistoja (mm. komponenttien ja niiden mallien luominen, tulosten analysointi, vertailu ja siirto), osaa hahmottaa yleisimmät simuloinneissa ilmenevät ongelmat (mm. puuttuvat simulointimallit, kelluvat solmupisteet, konvergoituminen), paikallistaa niiden lähteet ja tehdä tarvittavat muutokset simulointikytkentään ja -asetuksiin (5) osaa suunnitella annetusta piirikaaviosta piirilevyn (layout) ja huomioida suunnittelussa keskeisimmät levyn toimintaan vaikuttavat asiat (mm. komponenttien sijoittelu / ryhmittely, eri tyyppisten signaalien reititys, johdinleveydet, eristevälit, maadoitus) (6) käyttää piirikaavio- ja piirilevysuunnitteluohjelmistoja (mm. komponenttien luominen, dokumentoinnin apuvälineet), osaa hyödyntää niiden keskeisimmät ominaisuudet sekä osaa hahmottaa ongelmakohdat ja niiden ratkaisut

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. CAE elektroniikkaprojektissa. Dokumentointi.     
2. Simulointi. Piirikaavion piirto ja layoutin suunnittelu. Suunnittelusäännöt.  OrCAD PSPICE simulointiohjelmiston käyttö. PADS piirisuunnitteluohjelmiston käyttö. Altium piirisuunnitteluohjelmiston käyttö.   
3. EMC-suunnittelu. RF-piirisuunnittelu.   ADS RF-piirisuunnitteluohjelmiston käyttö.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Hyväksytty kokonaissuoritus edellyttää tietokoneharjoitusten ja harjoitustyön hyväksyttyä suoritusta. Hyväksytty tietokoneharjoitusten ja harjoitustyön suoritus edellyttää kykyä soveltaa ydinaineksen sisältöä käytäntöön (pienimuotoisen suunnitteluprojektin läpivieminen ja sen dokumentointi).

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   PADS Piirilevysuunnitteluopas II   Tikkanen, Hannu   952-91-6642-7       Ei   
Luentokalvot   Luentokalvot   JHe         Ei   
Muu verkkomateriaali   Harjoitusohjeet   JHe         Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
DEE-10100 Piiriteoria Suositeltava   1
ELT-20101 Elektroniikan perusteet Suositeltava   2

1 . DEE-11000 Piirianalyysi

2 . ELT-20100 AnalogiaelektroniikkaVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ELT-21151 CAE elektroniikassa, 5 op ELT-21150 CAE elektroniikassa, 3 op  

Päivittäjä: Viitala Anna-Mari, 22.02.2019