ELT-21051 Transistorit ja vahvistinpiirit, 5 op
Transistors and Amplifier Circuits

Vastuuhenkilö

Jouko Heikkinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ELT-21051 2019-01 2 Jouko Heikkinen
Opintojakson voi suorittaa kahdella tavalla.
(1) Harjoitustehtäviä tekemällä arvosana 1. Tätä arvosanaa voi korottaa tentin avulla.
(2) Arvosana tenttisuorituksen perusteella. Arvosanan korotus yhdellä numerolla on mahdollista harjoitustehtävistä kerättyjen pisteiden avulla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa (1) selittää bipolaaritransistorin (BJT) ja kanavatransistorin (FET, MOSFET) perusrakenteen, toimintaperiaatteen ja keskeisimmät toimintaan vaikuttavat tekijät (2) tunnistaa yksinkertaiset yhteisemitteri-, yhteiskollektori-, yhteiskanta-, yhteislähde-, yhteisnielu-, ja yhteishilavahvistinkytkennät, pystyy selittämään niiden toimintaa ja nimeämään niiden sovelluskohteita (3) kertoa, mikä on komponentin/kytkennän piensignaalimalli ja mihin sitä voidaan käyttää (4) piirtää kytkennän piensignaalimallin ja ratkaista sen avulla virta-, jännite- ja tehovahvistuksen sekä sisäänmeno- ja ulostuloresistanssin lausekkeet (5) analysoida piensignaalimallin avulla yksinkertaisen reaktiivisia komponentteja sisältävän transistorikytkennän toimintaa ja ratkaista kytkennän ulostuloimpedanssin (6) hahmottaa analysoitavissa kytkennöissä esiintyvien virtojen ja jännitteiden ja sitä kautta impedanssien ja tehohäviöiden suuruusluokat (7) kertoa, miten toimintataajuuden kasvaminen vaikuttaa vahvistinkytkentöjen toimintaan ja osaa eritellä kytkennän taajuuskäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä (8) arvioida komponenttien simulointimallien käyttökelpoista toiminta-aluetta, sekä hahmottaa epäideaalisuuksien ja toleranssien vaikutusta piirien toimintaan (9) selostaa suunnittelun kannalta keskeisimmät erot diskreettikomponenttipiirien ja vastaavien integroitujen piirien välillä (10) kuvailla virtapeilikytkennän toimintaperiaatteen, nimetä kytkennän käyttökohteita ja rakentaa piirikaaviotasolla yksinkertaisen virtalähde-/ virtanielukytkennän virtapeilirakenteita käyttäen sekä mitoittaa kytkennän komponentit (11) analysoida yhteisemitterikytketyn ja yhteislähdekytketyn differentiaaliparin toimintaa piensignaalimallin avulla (12) selittää takaisinkytkennän toimintaperiaatteen elektroniikkapiirien kannalta, nimetä takaisinkytkentätyypit ja kertoa niiden eduista ja haitoista eri käyttökohteissa (13) piirtää silmukkavahvistuslausekkeen avulla Bode-diagrammin ja arvioida kytkennän stabiilisuutta sen avulla

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Transistorin rakenne, toimintaperiaate, malli ja toimintaan vaikuttavat parametrit     
2. Transistoripiirien analysointi piensignaalimalin avulla. Piirien taajuuskäyttäytyminen.  Kaupallisten piirien piirikaavioiden ja rakenteiden analysointi.   
3. Vahvistintyypit ja niiden toiminnan analysointi.  Piirien simulointikytkennät.   
4. Virtapeilin ja differentiaalivahvistimen rakenne ja toiminta.     
5. Takaisinkytkettyjen asteiden suunnittelu ja analysointi. Stabiilisuus.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson hyväksytty suoritus (arvosana 1) edellyttää ydinaineksen riittävää hallintaa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Electronics - A Systems Approach, 4th Ed.   Storey       Vaihtoehtoinen kurssikirja   Kyllä   
Kirja   Electronics, 2nd Ed.   Hambley   0-13-085765-3       Kyllä   
Luentokalvot   Luentokalvot   JHe         Kyllä   
Muu kirjallisuus   Harjoitustehtävät   JHe         Kyllä   
Verkkokirja   Microelectronic Devices and Circuits - 2006 Electronic Edition   Fonstad         Kyllä   
Verkkokirja   Solid State Electronic Devices   Streetman & Banerjee         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ELT-20101 Elektroniikan perusteet Pakollinen   1

1 . ELT-20100 AnalogiaelektroniikkaVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ELT-21051 Transistorit ja vahvistinpiirit, 5 op ELT-21050 Transistorivahvistimet, 4 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019