ELT-20101 Elektroniikan perusteet, 5 op
Basic Electronics

Lisätiedot

Opintojaksolla on kaksi rinnakkaista toteutuskertaa. Nämä molemmat toteutuskerrat ovat täysin samanlaisia, ja niillä on yhteinen harjoituspäivä. Opiskelija voi ilmoittautua kummalle tahansa toteutuskerralle. Jos molemmat toteutuskerrat ovat täynnä, ota yhteyttä Erja Sipilään. Opintojaksolla on käytössä Moodle. Moodle-sivujen www-osoite löytyy toteutuskerran kohdalta.

Vastuuhenkilö

Erja Sipilä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ELT-20101 2019-03 2 Erja Sipilä
Kurssin hyväksyttyyn suoritukseen (arvosanat 1-5) vaaditaan seuraavien osa-alueiden hyväksytty suoritus: tunneilla tehtävät koetehtävät, sähköinen tentti (EXAM) ja harjoituksista kerättävät harjoituspisteet.
ELT-20101 2019-04 2 Erja Sipilä
Kurssin hyväksyttyyn suoritukseen (arvosanat 1-5) vaaditaan seuraavien osa-alueiden hyväksytty suoritus: tunneilla tehtävät koetehtävät, sähköinen tentti (EXAM) ja harjoituksista kerättävät harjoituspisteet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa elektroniikkajärjestelmän eri osat. Hän osaa määritellä elektroniikassa tarvittavien tavallisten peruskomponenttien (diodi, bjt, mosfet, jfet ja operaatiovahvistin) eri tyypit ja niiden toimintaperiaatteet. Hän osaa soveltaa, eli käyttää ja mitoittaa, niitä yksinkertaisissa piirikytkennöissä. Opiskelija kykenee analysoimaan yksinkertaisia vahvistinkytkentöjä. Opiskelija osaa käyttää elektroniikan perusmittalaitteita (mm. myDAQia), hän osaa mitata jännitteitä ja virtoja piirikytkennästä. Opintojakson aikana opiskelija oppii käyttämään piirisimulointiohjelman perustyökaluja. Opiskelija osaa kertoa perusasioita vahvistintyypeistä ja vahvistinluokista.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Vahvistin: peruskäsitteet (jännite-, virta- ja tehovahvistus, taajuusvaste) ja toiminta. Eri peruskomponenteilla (operaatiovahvistin, FET, BJT) toteutetut vahvistimet. Vahvistimien mittaus ja simulointi. Vahvistinluokat, kohina ja särö. Takaisinkytkennän perusidea.  Positiivisen takaisinkytkennän hyödyntäminen elektroniikassa.   
2. Ideaalinen operaatiovahvistin: yksinkertaisten operaatiovahvistinkytkentöjen toiminta (esim. differentiaalivahvistin, invertoiva ja ei-invertoiva operaatiovahvistin).   Integraattori, derivaattori, operaatiovahvistimen epäideaalisuuksia  Operaatiovahvistimen sisäiset kytkennät 
3. Pn-diodi: rakenne ja toiminta. Zenerdiodin rakenne ja toiminta sekä käyttö zenerjännitevakavoijana. Pn-diodeilla toteutettujen peruskytkentöjen toiminta.  Muut diodityypit    
4. Transistorit (BJT:t ja FETit): Eri tyyppiset transistorit, niiden rakenne ja toiminta. Transistoreilla toteutettujen vahvistimien toiminta ja peruskäsitteet (toimintasuora- ja piste, kytkentä- ja ohituskondensaattori). Darlingtonkytkentä, vuorovaihekytkentä.  Transistoreilla toteutetut monimutkaisemmat vahvistimet (esim. differentiaalivahvistin, vakiovirtalähteet, kaskadivahvistin, jänniteregulaattori).    

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin arvosana määräytyy tunneilla tehtävien koetehtävien, sähköisen tentin sekä harjoituksista kerättävien harjoituspisteiden perusteella. Tarkemmat arvosanan määräytymisperiaatteet ilmoitetaan kurssin ensimmäisellä oppitunnilla. Hallittuaan ydinaineksen hyvin on opiskelijalla mahdollisuus suorittaa kurssi arvosanalla 3. Arvosanan 4 saavuttaakseen opiskelijan on osattava myös täydentävän tietämyksen sarakkeen asioita. Arvosanaan 5 on mahdollisuus, jos täydentävän tietämyksen sarake osataan hyvin. Jos ydinaineksessa on vähäisiä puutteita, on opiskelijalla mahdollisuus arvosanaan 1 tai 2 riippuen puutteiden määrästä. Jos ydiaineksen hallinnassa on huomattavia puutteita, ei opiskelija läpäise kurssia.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Electronics A Systems Approach   Neil Storey   0-13-129396-6     3rd Edition. Saman kirjan muutkin painokset käyvät.   Kyllä   
Luentokalvot   Oppituntien materiaali         Oppituntien materiaali tulee kurssin Moodle-sivuille kurssin kuluessa. Niitä täydennetään oppitunneilla.   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Esitietovaatimuskurssin asiat opiskelija voi olla oppinut muuallakin, kuin esitiedoissa olevilla kursseilla. Tällöin ei esitietokurssien suoritusta vaadita.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ELT-20101 Elektroniikan perusteet, 5 op ELT-20100 Analogiaelektroniikka, 4 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019