YHTTAMK-2161 Mikrobiologian laboratoriotyöt, 5 op
Laboratory Course in Microbiology

Lisätiedot

Kurssi järjestetään intensiiviopetuksena yhteistyössä TAMKin kanssa. Opiskelijoiden määrää voidaan joutua rajoittamaan. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Johanna Rinta-Kanto

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAMK-2161 2019-01 4 Johanna Rinta-Kanto
Läsnäolo laboratorio-opetuksessa ja hyväksytty töiden suoritus sekä työselostukset.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa - työskennellä aseptisesti ja turvallisesti mikrobiologian laboratoriossa - käyttää yleisimpiä mikrobiologian alan laboratoriolaitteita ja välineitä, mukaan lukien automaattipipetit - valmistaa ja steriloida kasvatusalustoja - viljellä näytteitä ja tunnistaa mikrobeja tavallisimpia menetelmiä käyttäen - dokumentoida laboratoriotyön selkeästi työpäiväkirjaan ja raportoida tulokset työselostuksen muodossa - oman ammattialansa englanninkielistä sanastoa

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Aseptiset työmenetelmät     
2. Mikrobien viljelymenetelmät, kasvualustojen valmistus     
3. Mikrobien tunnistamiseen ja lukumäärän määrittämiseen liittyvät työmenetelmät     
4. MIkroskopiatekniikat     
5. Julkaisumuotoisen työselostuksen laatiminen     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakso arvostellaan arvosanalla hyväksytty/hylätty. Arvosana määräytyy läsnäolon ja aktiivisuuden perusteella. Kurssin suorittamiseen kuuluu myös hyväksytysti kirjoitetun tuloskirjan ja työselostuksen palauttaminen.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat Pakollinen   1
KEB-21101 Mikrobiologia Pakollinen    
YHTTAY-21042 Laboroinnin perusteet ja työturvallisuus Pakollinen    

1 . Toinen kursseista pakollinen.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAMK-2161 Mikrobiologian laboratoriotyöt, 5 op YHTTAMK-2160 Mikrobiologian laboratoriotyöt, 4 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019