KEB-25310 Soveltava hydrologia, 5 op
Applied Hydrology

Vastuuhenkilö

Hannele Auvinen, Pirjo Kuula, Marja Palmroth, Minna Leppänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-25310 2019-01 3 - 4 Hannele Auvinen
Pirjo Kuula
Minna Leppänen
Marja Palmroth
Luennoilla 80 % läsnäolo sekä viikkotehtävät ja harjoitustyöt

Osaamistavoitteet

Opiskelija: osaa selittää hydrologisen kierron ja kuvata sen osatekijät ja niiden mittausperiaatteet sekä tulkita hydrologisia havaintoaineistoja osaa keskustella ihmisen toiminnan ja hydrologisen kierron komponenttien vuorovaikutuksesta tieteellisen tutkimuksen perusteella osaa kuvata pintaveden laatuun vaikuttavia riskitekijöitä ja arvioida ravinnehuuhtoumaa sekä kuvata tavanomaisten vesistön kunnostusmenetelmien periaatteita osaa selittää pohjaveden muodostumiseen ja laatuun vaikuttavat tärkeimmät tekijät sekä pohjavesimallinnuksen periaatteet ja kuvata pohjaveden tutkimuksessa käytettäviä menetelmiä osaa selittää hulevesien hallinnan tavoitteet sekä hulevesien määrään vaikuttavat tekijät ja yleisimpien hulevesien hallintamenetelmien periaatteet sekä mitoittaa tavanomaisen hulevesien viivytys- ja imeytysrakenteen osaa selittää säännöstelyn tavoitteet ja vaikutukset sekä tulvasuojelussa käytettävät tyypilliset rakenteet osaa etsiä luotettavaa ja ajantasaista tietoa vesivaroista ja hyödyntää avoimia ympäristötietojärjestelmiä ja soveltaa niitä osaa soveltaa vesitaselaskennan periaatteita ja arvioida ihmisen vaikutuksia vesitaseeseen

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Veden kiertokulku ja veden esiintyminen. Vesitaseen osatekijät.  Meteorologiset perusteet. Lumi ja jää   
2. Ilmastonmuutoksen ja ihmisen toiminnan vaikutus hydrologiseen kiertoon     
3. Järven hydrologia ja veden laatukriteerit  Rehevöityneen järven kunnostusmenetelmät    
4. Vesivarat ja pohjavedet  Säännöstelyn vaikutukset. Pohjaveden tutkimusmenetelmät.   
5. Hulevesien muodostuminen ja hallinta  Tulvasuojelu ja patorakenteet  Hulevesimallinnus Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-25310 Soveltava hydrologia, 5 op KEB-25300 Hydrologia, 3 op  

Päivittäjä: Palmroth Marja, 30.04.2019