KEB-24500 Laitossuunnittelu, 5 op
Plant Design in Water and Waste Engineering

Lisätiedot

Kurssilla on vierailevia luennoitsijoita alan yrityksistä. Kurssiin kuulu tietokoneavusteiden suunnittelun (CAD) opetusta.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Jukka Rintala, Hannele Auvinen, Marika Kokko

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-24500 2019-01 1 - 2 Hannele Auvinen
Marika Kokko
Jukka Rintala
Esseet, harjoitustyöt, läsnäolo luennoilla (väh. 8) ja CAD-harjoitukset.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa: - Soveltaa vesi- ja jätehuoltoalan osaamistaan laitossuunnittelussa - Suunnitella laitoksen teknisen toteutuksen ja laatia toimintakuvauksen, esimerkiksi jätevedenpuhdistamolle - Osaa tulkita ja piirtää PI-kaavioita - Analysoida laitoksen yleissuunnitteluun liittyviä osa-alueita

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Veden, jäteveden ja jätteiden käsittelyn fysikaaliset, kemialliset ja biologiset menetelmät (mitoitus ja käyttötavat).     
2. Käsittelylaitoksen yleissuunnittelun osa-alueet (mm. tavoitteet, mitoitustilanne, prosessivaihtoehdot ja niiden vertailu).   Prosessisuunnittelun periaatteet ja menetelmät, vaihtoehtojen vertailukriteerit ja menetelmät.  Kustannusten arviointi.  
3. Käsittelylaitoksen toteutussuunnittelun osa-alueet ja osapuolet (mm. prosessisuunnittelu, rakennussuunnittelu, koneistosuunnittelu jne.).  Suunnitelma-asiakirjojen (työselitysten ja piirustusten) sisältö eri osa-alueilla.  AutoCAD-suunnittelu 
4. Suunnittelun ja rakentamisen osapuolet, sopimukset ja nimikkeistöt, hankkeen aikataulutus.     
5. PI-kaaviot     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Hyväksytysti tehdyt oppimispäiväkirjat/esseet (50%) ja harjoitustyöt (50%). Läsnäoloa luennoilla edellytetään (66 %).

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Wastewater engineering: Treatment and resource recovery   Metcalf & Eddy         Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-22306 Design of Water Treatment Processes Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Kurssin Design of water treatment processes sijasta voi olla suorittanut vaihtoehtoisesti Ympäristötekniikan fysikaaliset ja kemialliset operaatiot ja Ympäristöbiotekniikan operaatiot.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-24500 Laitossuunnittelu, 5 op BIO-4700 Laitossuunnittelu, 5 op  

Päivittäjä: Auvinen Hannele, 12.08.2019