KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta, 5 op
Material Flow Management

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Jukka Rintala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-24400 2019-01 4 Jukka Rintala
Hyväksytysti suoritettu kirjallinen kuulustelu ja hyväksytty pakollinen harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Opiskelija: Tiedostaa globaalit ja paikalliset materiaalivirrat ja niiden väliset kytkennät Osaa kertoa yhdyskuntien tyypillisistä materiaalivirroista ja niiden keräyksestä, prosessoinnista ja hyödyntämisestä Osaa kertoa jätelainsäädännön ja elinkaaritarkastelun merkityksestä erityisesti yhdyskuntien jätehuollossa Osaa ratkaista tyypillisiä alan havainnollistavia laskutehtäviä (esim. massataseita) Osaa soveltaa tietämystään kurssin teemoista omalla alallaan

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Globaali materiaalien käyttö ja materiaalivirrat sekä laskennalliset suureet. Jätelainsäädännön tavoitteet määritelmiä ja periaatteita.   Resurssitehokkuuden periaatteet.   Yksittäisten materiaalien materiaalivirrat. 
2. Elinkaaritarkastelun periaatteet ja sovellukset materiaalivirtojen tarkastelussa. Materiaalien karakterisointi. Keräysjärjestelmät ja logistiikka.   Sovellukset jätehuollon kohteissa ja tuotekehityksessä. Suunnittelu- ja mitoitustehtävät.    
3. Prosessiteknologiat: biotekniset, termiset, mekaaniset. Prosessien periaatteet ja tavoitteet sekä suunnittelun ja mitoituksen perusteet.   Suunnittelu- ja mitoitustehtävät.    
4. Hyödyntämisen ja loppusijoituksen periaatteet ja esimerkkejä.      
5. Materiaalivirran hallinta - kokonaisuuden suunnittelu.   Soveltaminen yksittäiseen kohteeseen tai tuotteeseen.    

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin suorittaminen edellyttää kuulustelun läpäisemistä ja harjoitustyön tekemistä. Kuulustelussa arvosanan 3 voi saada ydinaineksen hyvällä osaamisella. Arvosanat 4 ja 5 edellyttävät myös täydentävän tietämyksen osaamista. Hyväksytty harjoitustyö on edellytys kurssin suoritukselle. Laadukas harjoitustyö osoittaa hyvää aiheeseen perehtymistä, menetelmien hallintaa ja on myös hyvin viimeistelty.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
LTT-12301 Kestävän kehityksen perusteet Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Kestävän kehityksen perusteet tai vastaavat tiedot.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-24400 Materiaalivirtojen hallinta, 5 op BIO-4650 Materiaalivirtojen hallinta, 5 op  

Päivittäjä: Palmroth Marja, 06.03.2019