KEB-24100 Verkostosuunnittelu, 5 op
Water Supply and Sewerage Systems

Lisätiedot

Opintojaksolla on käytössä Moodle -oppimisalusta Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Hannele Auvinen, Markus Sunela

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-24100 2019-01 3 - 4 Marja Palmroth
Markus Sunela
Tentti ja hyväksytty suunnitteluharjoitustyö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - Määritellä vesihuoltoon liittyvät keskeiset käsitteet - Mitoittaa ja suunnitella vesijohto-, jätevesi- ja hulevesiverkostoja - Ottaa huomioon rakentamisen ja kunnossapidon asettamat reunaehdot verkostojen suunnittelussa - Vertailla vesihuoltoverkostojen saneerausmenetelmiä keskenään - Käyttää suunnittelu- ja mallinnusohjelmistoja (esim. AutoCAD, SWMM) vesihuoltoverkostojen suunnittelussa

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Vesijohto-, jätevesi- ja hulevesiviemäriverkostojen suunnittelu ja mitoitus     
2. Vesihuollon suunnittelun prosessit   Vesihuollon vaikutus maankäytön suunnitteluun  Ympäristövaikutusten selvittäminen 
3. Vesijohto- ja viemäriverkostojen mitoitusvirtaamien laskentaperusteet ja suunnittelun perustiedot      
4. Vesi- ja viemäriverkostojen kunnossapito ja saneerausmenetelmät   Vesi- ja viemäriverkostojen rakentaminen   Vesihuoltolaitosten rakennuttaminen ja hankinnat  
5. Suunnitteluohjelmistojen (AutoCAD ja EPASWMM) hallinta      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson kokonaisarvosanan muodostuu suunnitteluharjoitustyön (60%) ja ja tentin (40%) perusteella. Harjoitustyö tehdään parityönä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   RIL 124-1 Vesihuolto I   Karttunen ym. (toim.), 2003   951-758-431-8       Kyllä   
Kirja   RIL 124-2 Vesihuolto II   Karttunen ym. (toim.), 2003   ISBN 951-758-438-5       Kyllä   
Kirja   RIL 237-1-2010 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu. Perusteet ja toiminnallisuus.   Suomen Rakennusinsinöörien liitto   978-951-758-526-2       Kyllä   
Kirja   RIL 237-2-2010 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu. Mitoitus ja suunnittelu.   Suomen Rakennusinsinöörien liitto         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-13000 Hydromekaniikka Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Verkostosuunnittelun voi suorittaa samaan aikaan kuin Hydromekaniikan.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-24100 Verkostosuunnittelu, 5 op BIO-4100 Vesi- ja viemärilaitokset, 5 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019