KEB-21301 Vesihuollon prosessit, 5 op
Water treatment processes

Vastuuhenkilö

Hannele Auvinen, Marja Palmroth

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-21301 2019-01 1 - 2 Hannele Auvinen
Marja Palmroth
Aktiviteetit, esseet, tutkimussuunnitelma
Vaihtoehtoinen osio Vesikemian suorittaneille

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - Osaa selittää talousveden valmistuksen ja jätevedenpuhdistuksen periaatteet - Osaa vesihuollon yksikköprosessien mitoitukseen liittyviä laskentamenetelmiä (esim. vedenlaatuparametrit, pintakuorma ja kiintoainekuorma) ja osaa arvioida saatujen tulosten oikeellisuutta - Osaa tehdä johtopäätöksiä vesinäytteen laadusta analyysien perusteella - Osaa selittää vesihuollossa yleisesti käytetyt vedenlaadun ominaisuudet ja niiden vaikutuksia käsittelyprosessien valintaan

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Talousveden valmistuksen periaatteet     
2. Jäteveden puhdistuksen periaatteet  Kiertotalous   
3. Kaivovesianalyysi ja tulosten raportointi     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-20001 Ympäristötekniikan perusteet Pakollinen   1
RAK-10040 Rakentaminen osana yhteiskuntaa Pakollinen   1

1 . Vaihtoehtoiset. Suositeltava KEB-20001.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Palmroth Marja, 25.06.2019