KEB-21101 Mikrobiologia, 5 op
Microbiology

Vastuuhenkilö

Johanna Rinta-Kanto

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-21101 2019-01 3 Johanna Rinta-Kanto
Harjoitukset, tehtävät, tentti/tentit.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija - osaa nimetä mikrobisolujen tärkeimmät rakenteet, niiden tehtävät ja osaa nimetä menetelmiä, joilla näitä tutkitaan. - osaa selittää miten geneettinen informaatio siirtyy mikrobisoluissa - osaa selittää viruksen lisääntymissyklin vaiheet. - tuntee mikrobisolujen energiantuotannon ja metabolian monimuotoisuutta ja osaa selittää prokaryoottien metabolian erityispiirteitä - osaa selittää miten fysiologiset ja metaboliset ominaisuudet vaikuttavat mikrobien kasvuun eri ympäristöissä. - osaa kuvailla mikrobisolujen vuorovaikutusmekanismeja toisten mikrobien tai eliöiden kanssa. - osaa arvioida miten mikrobeja hyödyntämällä voidaan kehittää ratkaisuja, jotka palvelevat terveyttä ja hyvinvointia sekä kiertotaloutta ja kestävää kehitystä

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mikrobiologian historia, prokaryoottisolun rakenne ja toiminta, mikroskopia ja näytteen käsittely  Alkusyntyteoria, Kochin postulaatit, resoluutio ja suurennus mikroskopiassa  Mikrobiologian ja biotekniikan kehittymisen aikataulut 
2. Mikrobien metabolia ja metabolinen diversiteetti  Biologiset redox-reaktiot, korkeaenergiset yhdisteet, bioliuotus, ammoniakin ja nitriitin hapettajat, pinnat ja biofilmit, äärimmäiset olosuhteet, anaerobirespiraation ja fermentaation hyödyntäminen   
3. Mikrobien kasvu, kasvatus, määrän rajoittaminen ja eliminointi, antimikrobiaalinen kemoterapia  Menetelmät bakteerimäärän laskemiseksi, kemialliset ja fysikaaliset menetelmät mikrobien kasvun rajoittamiseksi, kuolemiskinetiikka   
4. Mikrobigenetiikka ja geeniteknologian perusteita  Geenitekniikan mahdollistamat sovellukset biotekniikassa   
5. Mikrobiekologia  Biogeokemialliset kierrot, mikrobien vuorovaikutukset   
6. Mikrobien metabolinen diversiteetti: vedyn, rikkiyhdisteiden ja raudan hapettajabakteerit Mikrobiekologia: erilaiset kasvuympäristöt, mikrobien väliset vuorovaikutukset  Bioliuotus, ammoniakin ja nitriitin hapettajat Pinnat ja biofilmit Äärimmäiset olosuhteet   
7. Anaerobirespiraatio ja fermentaatio: periaatteet, erot, assimilatorinen ja dissimilatorinen metabolia, metanogeneesi  Anaerobirespiraatio ja fermentaatio luonnossa, hyödyntäminen   
8. Mikroskopia ja näytteen käsittely: valomikroskopia, elektronimikroskopia, näytteiden värjäystekniikat  Resoluutio ja suurennus   
9. Biogeokemialliset kierrot: hiilen kierto, typen kierto, rikin kierto  Metanogeneesi, rikin ja typen rooli aineenvaihdunnassa Biogeokemiallisten kiertojen vaikutukset ympäristöön   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu tentin ja välitentin sekä harjoitustuyön yhteispisteistä. Arvosana 1: Osaamistavoitteiden välttävä osaaminen Arvosana 2: Osaamistavoitteiden hyvä osaaminen Arvosana 3: Hallitsee opintojakson ydinaineksen ja osaa välttävästi soveltaa sitä Arvosana 4: Ydinaineksen lisäksi hallitsee opintojakson täydentävää tietämystä ja osaa soveltaa ydinainesta Arvosana 5: Osaa soveltaa hyvin opintojakson ydinainesta ja jossain määrin täydentävää tietämystä

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Brock Biology of Microorganisms   Madigan, M.T., Martinko, J.M., Stahl, D. A. & Clark, D. P.       14. painos tai uudempi, osotetuin kohdin.   Kyllä   
Luentokalvot     Rinta-Kanto, Johanna         Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-21101 Mikrobiologia, 5 op KEB-21100 Mikrobiologia I, 3 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019