KEB-21001 Biokemia, 5 op
Biochemistry

Vastuuhenkilö

Johanna Rinta-Kanto

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-21001 2019-01 2 Johanna Rinta-Kanto
Harjoitukset, tehtävät, tentti/tentit.

Osaamistavoitteet

Opintojakso jakautuu biomolekyylejä ja aineenvaihduntaa käsitteleviin osioihin, jotka yhdessä antavat opiskelijalle kokonaiskuvan solujen toiminnasta. Kurssin käytyään opiskelija osaa - nimetä prokaryootti- ja eukaryoottisolujen keskeiset rakenteet ja niiden tehtävät. - tunnistaa solun tärkeimmät biomolekyylit, niiden rakenteen ja tärkeimmät tehtävät. - selittää, miksi biokemialliset reaktiot pyrkivät etenemään tiettyyn suuntaan ja määrittää laskennallisesti reaktion etenemissuunnan. - selittää miten ja missä muodoissa energiaa tuotetaan, siirretään ja kulutetaan soluissa sekä miten energiatasapaino vaikuttaa metaboliareittien säätelyyn. - selittää entsyymikatalyysin perusperiaatteen ja miten inhibiittorit vaikuttavat entsyymien toimintaan ja selviytyy yksinkertaisia entsyymikinetiikan laskutehtäviä. - selittää homeostaasin periaatteen ja merkityksen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Prokaryootti- ja eukaryoottisolujen rakenne ja toiminta     
2. Biomolekyyliluokat ja niiden tehtävät solussa  Biomolekyylien synteesi solussa   
3. Aminohappojen ja proteiinien ominaisuudet  Puhdistamiseen, erotteluun ja tarkastelemiseen liittyvät menetelmät, entsyymikatalyysi   
4. Bioenergetiikka: solun energiatalous ja reaktioiden tapahtumispyrkimys biologisissa olosuhteissa     
5. Keskeiset aineenvaihduntareitit   Aineenvaihduntareittien vuorovaikutukset ja säätely   
6. Biomolekyylien ja aineenvaihdunnan kytkeytyminen toisiinsa     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana määräytyy tentin välitentin ja mahdollisten bonuspisteiden summasta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Biochemistry   Campbell, M.K.       2011, 7th edition (tai uudempi), Cengage Learning (osoitettavin kohdin)   Kyllä   
Luentokalvot     Rinta-Kanto, Johanna         Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-21001 Biokemia, 5 op KEB-21000 Biokemia I, 4 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019