ARK-01041 Ihminen ja ympäristö, 5 op
Human and Environment

Vastuuhenkilö

Pekka Passinmäki

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-01041 2019-01 3 - 4 Pekka Passinmäki
Aktiivinen osallistuminen opetustapahtumiin sekä hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut yleiskäsitys ihmisen ja rakennetun ympäristön välisestä moniulotteisesta suhteesta, ja hän osaa nimetä keinoja ihmisläheisen ympäristön suunnittelemiseksi. Oppilas osaa tunnistaa ja jäsentää omaa kehollista ja tiedollista ympäristösuhdettaan ja hän ymmärtää oman ympäristösuhteen tunnistamisen merkityksen arkkitehtuurisuunnittelun pohjana. Oppilas osaa soveltaa opintojaksolla saamiaan valmiuksia pienimuotoisessa harjoitustyössä (sarjakuva).

Tietoa esitietovaatimuksista
Ei esitietoja

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019