ARK-00142 Arkkitehtuurimedia, 1-10 op
Architectural Media

Lisätiedot

Opintojakso koostuu 10 opintopisteen suuruisesta pakollisesta osuudesta sekä halutun suuruisesta vapaavalintaisesta osuudesta. Nämä osuudet muodostuvat erillisistä moduuleista.

Opintojakson 10 opintopisteen suuruinen pakollinen osa on muodostettava seuraavista moduuleista (yht. 21 op):
Arkkitehtuurimedian perusteet moduulit 1-6
ArchiCAD I moduulit 1-3
Revit I moduulit 1-3
BIM moduuli 1
Arkkitehtuurin visualisointi I moduulit 1-3
(yht. 16 moduulin valintajoukko)

Näitä moduuleja vastaavat lukuvuonna 2019-2020 seuraavat toteutuskerrat:
ARK-00142 2019-01 ¿ ARK-00142 2019-16
(16 ensimmäistä toteutuskertaa)

Opiskelija voi koostaa pakollisen osuuden valitsemalla suoritettavakseen sellaiset moduulit, jotka toteuttavat parhaalla tavalla hänen henkilökohtaiset osaamistavoitteensa. Tätä arvioidessaan hän ottaa huomioon omat aiemmin saavuttamansa tietotekniset ja muut valmiutensa. Vapaavalintaiseen osuuteensa opiskelija voi käyttää muita, sekä yllämainittuun listaukseen sisältyviä, että sen ulkopuolisia, syventäviä moduuleja.

Erityistapauksissa (kun opiskelijan tietotekninen valmiustaso on huomattavan korkea) voidaan pakollinen osuus räätälöidä edellä kuvaillusta säännöstä poiketen, esim. syventäviä moduuleja painottaen. Tällainen sovittaminen perustuu aina opiskelijan ja Arkkitehtuurin medialaboratorion vastuuopettajan väliseen neuvotteluun ja suunnitelmaan.


Vastuuhenkilö

Martti Lamppu

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-00142 2019-02 1 - 5 Janne Järvinen
Martti Lamppu
Arkkitehtuurimedian perusteet moduulit 1-6 suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa perustietoja arkkitehtuuriin liittyvästä digitaalisesta viestinnästä ja tietojenkäsittelystä. Opiskelija osaa käyttää työasematietokonetta oheislaitteineen oppimisen käytännön työvälineenä. Hän osaa työskennellä tietoteknisillä työkaluilla Arkkitehtuurin medialaboratorion verkkoympäristössä ja hän osaa selittää CAD-työskentelyn ja -ohjelmistojen olennaisimpia piirteitä, mahdollisuuksia ja työnkulkuja sekä auttavasti mallintaa kolmiulotteisella luonnosteluun soveltuvalla CAD-ohjelmalla (SketchUp) suunnittelemansa pienehkön rakennuksen ja muokata digitaalisia pikseligraafisia kuvia Photoshop-ohjelman perustoiminnoilla. Opiskelija osaa myös taittaa suunnitelmaplanssin sekä monisivuisen julkaisun sivuntaitto-ohjelman perustoiminnoilla (InDesign), laatia yksinkertaisen kuvallisen multimediaesityksen (Powerpoint, Acrobat) ja omaa välttämättömät valmiudet Arkkitehtuurin medialaboratorion muille moduuleille.
Ydinsisältö:
Arkkitehtuurimedian perusteet moduulien 1-6 tavoitteena on arkkitehtuuriin liittyvän tietojenkäsittelyn ymmärtäminen sekä tietokoneen käytön oppiminen käytännön työvälineenä. Moduulien sisältönä on perustiedot digitaalisesta viestinnästä ja tietojenkäsittelystä, johdatus yleisimpien suunnittelijalle soveltuvien työkaluohjelmien käyttöön sekä CAD-työskentelyyn. Moduuleilla opetetaan työskentelytavat medialaboratorion verkkoympäristössä ja moduulit muodostavat välttämättömän perustan Arkkitehtuurin medialaboratorion muille moduuleille.
ARK-00142 2019-03 1 - 5 Janne Järvinen
Martti Lamppu
Arkkitehtuurimedian perusteet moduulit 1-6 suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa perustietoja arkkitehtuuriin liittyvästä digitaalisesta viestinnästä ja tietojenkäsittelystä. Opiskelija osaa käyttää työasematietokonetta oheislaitteineen oppimisen käytännön työvälineenä. Hän osaa työskennellä tietoteknisillä työkaluilla Arkkitehtuurin medialaboratorion verkkoympäristössä ja hän osaa selittää CAD-työskentelyn ja -ohjelmistojen olennaisimpia piirteitä, mahdollisuuksia ja työnkulkuja sekä auttavasti mallintaa kolmiulotteisella luonnosteluun soveltuvalla CAD-ohjelmalla (SketchUp) suunnittelemansa pienehkön rakennuksen ja muokata digitaalisia pikseligraafisia kuvia Photoshop-ohjelman perustoiminnoilla. Opiskelija osaa myös taittaa suunnitelmaplanssin sekä monisivuisen julkaisun sivuntaitto-ohjelman perustoiminnoilla (InDesign), laatia yksinkertaisen kuvallisen multimediaesityksen (Powerpoint, Acrobat) ja omaa välttämättömät valmiudet Arkkitehtuurin medialaboratorion muille moduuleille.
Ydinsisältö:
Arkkitehtuurimedian perusteet moduulien 1-6 tavoitteena on arkkitehtuuriin liittyvän tietojenkäsittelyn ymmärtäminen sekä tietokoneen käytön oppiminen käytännön työvälineenä. Moduulien sisältönä on perustiedot digitaalisesta viestinnästä ja tietojenkäsittelystä, johdatus yleisimpien suunnittelijalle soveltuvien työkaluohjelmien käyttöön sekä CAD-työskentelyyn. Moduuleilla opetetaan työskentelytavat medialaboratorion verkkoympäristössä ja moduulit muodostavat välttämättömän perustan Arkkitehtuurin medialaboratorion muille moduuleille.
ARK-00142 2019-10 1 - 5 Martti Lamppu
Mika Mathlin
Revit I moduulit suoritettuaan opiskelija osaa mallintaa Revit-ohjelman rakennustyökaluilla rakennuksen, osaa hallita liitetiedostoja, tuottaa Revitin tietomallista piirustusdokumentteja, taittaa, siistiä ja tulostaa piirustusdokumentit Revitillä ja tuottaa tietomallista esityskuvia (visualisointeja).
Ydinsisältö:
Revit-ohjelmiston rakennustyökalujen ja ympäristön mallinnustyökalujen hallinta. Rakennusosien liitosten mallintaminen. Suunnitelmadokumenttien detaljointityökalujen ja liitetiedostojen hallinta. Visualisointikuvien tuottaminen Revit-mallista. Työpiirustusten taiton ja tulostamisen hallinta.
Täydentävä tietämys:
Tietomallitiedon listaus ja laskentatoimintojen hallinta.
Vapaamuotoisten rakennusosien mallintaminen ja Revit-tietomallin siirtäminen toisiin ohjelmiin.
Erityistietämys:
Vapaamuotoisten mallien sisään tuonti Revit-ohjelmaan. Kustomoitujen objektien parametrien ja tietomallisisällön tuottaminen.
ARK-00142 2019-14 1 - 5 Martti Lamppu
Mika Mathlin
Arkkitehtuurin visualisointi I -moduulit suoritettuaan tietokoneavusteisessa suunnittelussa harjaantunut opiskelija hallitsee arkkitehtitoimistoissa käytetyn 3D-visualisoinnin perustekniikat. Moduulit antavat yleiskuvan 3D-visualisoinnista ja -mallintamisesta sekä tarvittavien sovellusten peruskäytöstä.
Ydinsisältö:
Suunnitelmien havainnollistamiseen ja visualisointiin tarvittavat 3D-mallinnustekniikat
Esittelykuvien tuottamiseen tarvittava kuvankäsittely ja sivuntaitto
Tiedonsiirto CAD-, 3D-mallinnus- ja kuvankäsittelyohjelmien välillä
Visualisointi osana normaalia suunnitteluprosessia
Täydentävä tietämys:
Visualisointi kommunikointivälineenä suunnitteluprosessissa
3D-tietokonegrafiikan teoria
2D-tietokonegrafiikan teoria
Tietokoneanimaatiot
Erityistietämys:
Värienhallinta tietokonegrafiikassa
Virtuaalimallit
ARK-00142 2019-15 1 - 5 Martti Lamppu
Mika Mathlin
Arkkitehtuurin visualisointi I -moduulit suoritettuaan tietokoneavusteisessa suunnittelussa harjaantunut opiskelija hallitsee arkkitehtitoimistoissa käytetyn 3D-visualisoinnin perustekniikat. Moduulit antavat yleiskuvan 3D-visualisoinnista ja -mallintamisesta sekä tarvittavien sovellusten peruskäytöstä.
Ydinsisältö:
Suunnitelmien havainnollistamiseen ja visualisointiin tarvittavat 3D-mallinnustekniikat
Esittelykuvien tuottamiseen tarvittava kuvankäsittely ja sivuntaitto
Tiedonsiirto CAD-, 3D-mallinnus- ja kuvankäsittelyohjelmien välillä
Visualisointi osana normaalia suunnitteluprosessia
Täydentävä tietämys:
Visualisointi kommunikointivälineenä suunnitteluprosessissa
3D-tietokonegrafiikan teoria
2D-tietokonegrafiikan teoria
Tietokoneanimaatiot
Erityistietämys:
Värienhallinta tietokonegrafiikassa
Virtuaalimallit

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan tekniikan kandidaatin (arkkitehtuuri) tutkintoon sisältyvät Arkkitehtuurin medialaboratorion opintojaksot opiskelija osaa: Käsitellä arkkitehtuurin peruskäsitteitä ¿ paikka, tila, mittakaava, massa, muoto, pinta, rakenne, materiaali, valo, väri ¿ digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Soveltaa erilaisia visuaalisen ilmaisun keinoja ja tekniikoita itsensä ilmaisuun ja ideoiden markkinointiin. Ymmärtää digitaalisten työkalujen merkityksen tiedon keräämisen, luokittelun ja kriittisen arvioinnin kannalta. Hallita digitaalisia ammattilaistason suunnitteluohjelmia ja työkaluja sekä hallita ja soveltaa loogisia ja tehokkaita työpolkuja. Osaa huomioida kestävän kehityksen edellytykset digitaalisten työkalujen käytön kannalta ja näitä työkaluja hyödyntäen. Käyttää vuorovaikutustaitoja erilaisissa yhteisöissä sekä viestiä arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun tehtäväkentän asioita digitaalisia työkaluja monipuolisesti ja loogisesti hyväksikäyttäen. Ottaa vastuun omasta elinikäisetä oppimisestaan, päivittää ja täydentää itsenäisesti omia tietojaan ja taitojaan ajanmukaisia pedagogisia metodeja hyödyntäen. Arvioida itsenäisesti tietokoneavusteisen suunnittelun ja digitaalisten työkalujen alan kehitystä. Hallita oman työnsä tehokkuutta, ajankäyttöään sekä digitaalisen työskentelyn toleransseja. Toimia arkkitehdin ammatissa itsenäisesti ja vastuullisesti ja arvioida työnsä laatua suhteessa digitaalisten työkalujen ja työpolkujen käyttämiseen.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 11.03.2019