Tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Poika Isokoski
Opetuksen suunnittelija: Elina Orava

Osaamistavoitteet

- Jatkotutkintokoulutuksen suoritettuaan opiskelija

1. on perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen.
2. on hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tai taiteellisen tutkimuksen menetelmiä ja osaa luoda uutta tieteellistä tai taiteellista tietoa.
3. on perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin.
4. on saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.
5. on saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Jatkotutkintoa suoritettaessa on noudatettava Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) tutkimuseettisiä ohjeita.

Rakenne

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Elektroniikka (TkL) 25 op
Signaalinkäsittely (TkL) 25 op
Sähkötekniikka (TkL) 25 op
Tietoliikennetekniikka (TkL) 25 op

Pääaineen laajuus on vähintään 25 opintopistettä.


Tutkintoon liittyviä lisätietoja

Tekniikan lisensiaatin, tekniikan tohtorin ja filosofian tohtorin tutkintoihin johtava koulutus suunnitellaan ja järjestetään tohtoriohjelmina.

Päivittäjä: Orava Elina, 08.02.2019