Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Esa Räsänen
Tiedekunnan sihteeri: Minna Uusitalo
Opetuksen suunnittelija: Suvi-Päivikki Ikonen

Osaamistavoitteet

- Jatkotutkintokoulutuksen suoritettuaan opiskelija

1. on perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen.
2. on hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tai taiteellisen tutkimuksen menetelmiä ja osaa luoda uutta tieteellistä tai taiteellista tietoa omalla alallaan ja viedä uutta tietoa käytäntöön sekä elinkeinoelämään.
3. on perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin.
4. on saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.
5. on saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.
6. on tietoinen tulevaisuuden tavoitteistaan, on tietoinen työllistymisreiteistä haluamilleen aloille sekä on tietoinen vahvuuksistaan ja heikkouksistaan, joita on valmis kehittämään.

Jatkotutkintoa suoritettaessa on noudatettava Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) tutkimuseettisiä ohjeita.


--

The objective of doctoral education is that students:


Doctoral graduates who complete the doctoral programme
1. become well-versed in their own field of research and its societal significance;
2. gain the knowledge and skills required to apply scientific research methods independently and critically, to produce new scientific knowledge, and to apply new knowledge to practice and transfer it to industry;
3. become conversant with the developments, basic problems and research methods in their own field of research and related fields;
4. gain such knowledge of the general theory of science and of other disciplines related to their own field of research as to enable the students to follow developments in them;
5. gain the necessary communication and language skills and other competencies to pursue challenging professional careers and international collaboration
6. are aware of their future goals and the different routes into their desired career and know their strengths and weaknesses, which they are ready to improve.

Students who pursue a postgraduate degree at the University shall comply with the guidelines set forth by the Finnish Advisory Board on Research Integrity.

Rakenne

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biotechnology 25 op
Energy Engineering 25 op
Physics 25 op
Kemia (TkT) 25 op
Matematiikka (TkT) 25 op
Environmental Technology 25 op

Pääaineen laajuus on vähintään 25 opintopistettä. -- The minimum scope of major studies shall be 25 credits. Discuss with your supervisor which courses are eligible for your major.


Pedagogiset opinnot

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Opettajan pedagogiset opinnot 60 op


Tutkintoon liittyviä lisätietoja

Tekniikan lisensiaatin, tekniikan tohtorin ja filosofian tohtorin tutkintoihin johtava koulutus suunnitellaan ja järjestetään tohtoriohjelmina. Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelman koulutus ja tutkimus perustuvat syvälliseen matemaattis-luonnontieteelliseen osaamiseen, joka luo pohjan tieteellisille läpimurroille ja niiden teknologisille sovelluksille tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi akateemisella uralla ja/tai elinkeinoelämässä. Tohtoriohjelman strategisen profiilin muodostavat tiedekunnan kolme tutkimuksen teema-aluetta: valoon perustuvat teknologiat, bio- ja kiertotalous sekä laskennallinen tiede. Tutkimuksen teema-alueet nivoutuvat tohtoriohjelman tutkimusaloihin biotekniikka, energiatekniikka, fysiikka, kemia, matematiikka sekä ympäristötekniikka.Tohtorikoulutus on tarkoitettu päämäärätietoisille, pitkäjänteisille ja motivoituneille opiskelijoille. Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelma kannustaa tutkijakoulutettaviaan poikkitieteelliseen tutkimukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Valmistuneilla tohtoreilla on erinomaiset valmiudet tutkijanuralle ja vaativiin asiantuntijatehtäviin elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan palveluksessa. --- The Doctoral Programme in Engineering and Natural Sciences provides students with a wealth of expertise in mathematics and natural sciences and gives them a strong foundation to pursue new scientific breakthroughs and their technological applications and address future challenges in academia and/or industry. The strategic profile of the doctoral programme is built on the three thematic research: light-driven technologies, bio and circular economy, and computational science. The thematic research areas of the programme are: biotechnology, energy technology, physics, chemistry, mathematics and environmental engineering. Doctoral studies are intended for goal-oriented, persistent and motivated individuals. Doctoral students who enrol in the Doctoral Programme in Engineering and Natural Sciences are encouraged to pursue cross-disciplinary research and international collaboration. Our graduates possess excellent qualifications to embark on an academic career or take up challenging expert positions in industry, business or the broader society.

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 14.02.2019