Biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelma

Yhteyshenkilö

Ohjelman vastuuhenkilö: Pasi Kallio
Tiedekunnan sihteeri: Minna Uusitalo
Opetuksen suunnittelija: Outi Väisänen

Osaamistavoitteet

- Jatkotutkintokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

1. Perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen.
2. Hankkii valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa.
3. Perehtyy hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin.
4. Saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.
5. Saavuttaa riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.
6. Osoittaa tietämyksen asianmukaisista tutkimusmenetelmistä ja niiden käytännön soveltamisesta
7. Opiskelija osoittaa terveys- ja turvallisuusmenettelyjen tuntemuksen ja niiden soveltamisen omassa tutkimusympäristössään.
8. Tehdessään ihmisiin, ihmiskudokseen ja eläimiin liittyvää tutkimusta, opiskelija ymmärtää ja noudattaa asiaankuuluvia eettisiä menettelytapoja.
Jatkotutkintoa suoritettaessa on noudatettava Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) tutkimuseettisiä ohjeita.

The objective of doctoral education is that students:

1. become well-versed in their own field of research and its societal significance;
2. gain the knowledge and skills required to apply scientific research methods independently and critically and produce new scientific knowledge;
3. become conversant with the developments, basic problems and research methods in their own field of research and related fields; and
4. gain such knowledge of the general theory of science and of other disciplines related to their own field of research as to enable the students to follow developments in them;
5. gain the necessary communication and language skills and other competencies to pursue challenging professional careers and international collaboration.
6. have the knowledge of appropriate research methodologies and their practical application
7. demonstrate a knowledge of health and safety procedures and their application in his/her research environment
8. understand and apply the relevant guidelines for the ethical conduct of research involving people, human tissue and animals

Students who pursue a postgraduate degree at the University shall comply with the guidelines set forth by the Finnish Advisory Board on Research Integrity.

Rakenne

Pääaineet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biolääketieteen tekniikka (TkT) 25 op

Pääaineen laajuus on vähintään 25 opintopistettä. -- The minimum scope of major studies is 25 credits.


Tutkintoon liittyviä lisätietoja

Tekniikan lisensiaatin, tekniikan tohtorin ja filosofian tohtorin tutkintoihin johtava koulutus suunnitellaan ja järjestetään tohtoriohjelmina. Tutkintoon voi sisällyttää yhteisiä tohtoriopintoja henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa sovitulla tavalla.

Päivittäjä: Väisänen Outi, 10.02.2019