TLO-35061 Tietointensiivisen palvelutoiminnan johtaminen, 5 op
Managing Knowledge-Intensive Services

Lisätiedot

Kurssilla yhdistyy aikaisempien vuosien TLO-35010 Tietotyön johtaminen sekä TLO-35000 Aineeton pääoma -kurssien teemat. Jos toinen tai molemmat näistä kursseista on suorittamatta, voi tämän kurssin suorittaa. Kurssi rakentuu TLO-32010 Tietointensiivinen palvelutoiminta -kurssin pohjalle.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Jonna Käpylä, Virpi Sillanpää, Miikka Palvalin

Osaamistavoitteet

1. Opiskelija syventyy aineettoman pääoman johtamiseen erityisesti tietointensiivisessä palvelutoiminnassa ja osaa tunnistaa yrityksen tärkeät aineettomaan pääomaan kuuluvat tekijät 2. Opiskelija syventyy tietointensiivisen palveluorganisaation ominaisuuksiin, palveluiden kehittämiseen sekä asiantuntijoiden johtamiseen. 3. Opiskelijan ymmärtää aineettoman pääoman monipuolisesti yrityksen menestymiseen vaikuttavana asiana ja on omaksunut aineettoman pääoman johtamismallit ja -työkalut osaksi omaa johtamista tukevien viitekehysten kokoelmaa. 4. Opiskelija tuntee tietotyön tuottavuuteen vaikuttavat tekijät ja omaa valmiuden näiden arviointiin, kehittämiseen ja johtamiseen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opiskelija tuntee aineettoman pääoman komponentit ja ymmärtää aineettoman pääoman merkityksen yritykselle.  Aineettoman pääoman ilmeneminen käytännön toiminnassa yrityksissä ja sen liityntä organisaation suorituskykyyn.  Tutkimusalueen tuntemus 
2. Opiskelija tietää, millaisia osa-alueita aineettoman pääoman johtamiseen kuuluu ja millaisilla menetelmillä sitä johdetaan.  Erilaiset mallit ja viitekehykset johtamiseen ja mittaamiseen, aineettoman pääoman johtamisprosessi, riskit ja suojautuminen   
3. Opiskelija tietää, millä keinoilla aineetonta pääomaa voidaan mitata ja raportoida.  Aineettoman pääoman arvonmääritys, aineettomien menestystekijöiden mittaaminen, raportointi ulkoisille sidosryhmille   
4. Opiskelija tietää, miten aineetonta pääomaa johdetaan yrityksissä (nykytila), ja kykenee ohjatusti soveltamaan kurssilla esiteltyjä johtamismalleja käytännössä     
5. Opiskelija osaa analysoida asiantuntijuuteen perustuvan palveluliiketoiminnan menestykseen, kuten tietotyön tuottavuuteen liittyviä tekijöitä.  Suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen asiantuntijatyökontekstissa   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Viikkoharjoitukset ja harjoitustyö

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TLO-11001 Tietojohtamisen perusteet Pakollinen    
TLO-32011 Tietointensiivinen palvelutoiminta Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-35061 Tietointensiivisen palvelutoiminnan johtaminen, 5 op TLO-35060 Tietointensiivisen palvelutoiminnan johtaminen, 4 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019