TLO-35021 Uuden tiedon luominen ja sen työkalut, 5 op
New Knowledge - Creation and Tools

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Hannu Kärkkäinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää uuden tiedon luomisen menetelmien merkityksen innovoinnille ja nopealle uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiselle, ja keskeiset uuden tiedon luomiseen liittyvät haasteet erityisesti uuden tyyppisten innovaatioiden suunnittelun kontekstissa. Opiskelija tuntee erityyppisiä uuden tiedon luomiseen soveltuvia menetelmällisiä toimintatapoja ja työkaluja (mm. lean startup- ja muut eksperimentoivat menetelmät), ymmärtää näiden merkityksen yllä mainittuihin haasteisiin vastaamisessa, ja osaa soveltaa näitä liiketoiminnan kehittämisessä ja erityisesti innovaatiokontekstissa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Erilaiset konkreettiset työkalut ja systemaattiset toimintatavat, joilla uutta tietoa ja tietämystä voidaan luoda ja visualisoida (mm. eksperimentointi ja lean start-up)  Kollektiivinen älykkyys (collective intelligence) ja joukkoäly (wisdom of crowds)   
2. Skenaariot ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, roadmapit, luova ongelmanratkaisu ja muut toimintatavat uuden tiedon luomisessa  Sosiaalisen ja yhteisöllisen median mahdollisuudet organisaatioiden sisäisessä ja ulkoisessa tiedonluomisessa ja tiedon jakamisessa   
3. Ihmisten havaitsemiseen ja tiedonkäsittelyyn liittyvät psykologiset esteet ja haasteet uuden tiedon luomisessa ja organisaatioiden innovaatiotoiminnassa      Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-35021 Uuden tiedon luominen ja sen työkalut, 5 op TLO-35020 Uuden tiedon luominen ja sen työkalut, 4 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019