ASE-6070 Automaation ohjelmistot ja verkot, 5 op
Seminar in Automation Networks and Software

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Mikko Salmenperä, Jari Seppälä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ASE-6070 2019-01 1 - 2 Mikko Salmenperä
Jari Seppälä
Hyväksytysti suoritetut tentti, harjoitustyö ja harjoitustyöstä pidettävä seminaariesitys.

Osaamistavoitteet

Suomen tuotannollisten uusinvestointien määrä on pienehkö. Globaalia kilpailuetua saavutetaan olemassa olevien informaatiojärjestelmien tiiviillä integraatiolla, niiden sovittamisella paremmin palvelupohjaiseen liiketoimintaan sekä tietoliikenteen tarjoamien mahdollisuuksien kokonaisvaltaisella hyödyntämisellä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tuotannon informaatiojärjestelmien liiketoimintalähtöiset tehtävät ja yleisrakenteen sekä tehdasmallien merkityksen. Hän osaa arvioida tehtävien ja tehdasmallien pohjalta tuotannon informaatiojärjestelmien keskinäisen integroinnin yrityskohtaista merkitystä. Hän osaa myös tapauskohtaisesti soveltaa integraatiotekniikoita pohjautuen yrityksen toimintaprosesseihin. Yrityksen sisäisen järjestelmäintegraation pohjalta hän pystyy myös arvioimaan tarpeita ja toteutusmahdollisuuksia verkottuvan tuotantotavan mukaiselle, eri yritysten väliselle järjestelmäintegraatiolle. Lisäksi opiskelijalla on selkeä kuva tapahtumapohjaisia ja aikajatkuvaa/diskreettejä osia sisältävästä hybridijärjestelmästä dynaamisena järjestelmänä. Hän osaa mallintaa tällaisia järjestelmiä, simuloida niitä ja analysoida niiden toimintaa. Opiskelija osaa ottaa huomioon säädön suunnittelussa esiin nousevia rajoituksia ja hän osaa kuvailla aihealueen uusimmat menetelmät.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tuotannon informaatiojärjestelmien tehtävät ja rakenne. Looginen integraatio ja fyysinen hajautus.     ISA95-standardi 
2. Tehdasmallit ja integraatiotekniikat.   Järjestelmäintegroinnin työkalut ja niiden soveltaminen.    
3. Tapahtumapohjaisia ja aikajatkuvaa/diskreeettejä osia sisältävästä hybridijärjestelmä dynaamisena järjestelmä.   Hybridijärjestelmän mallintaminen, simulointi ja analysointi.    

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti 50% Harjoitustyö 50%

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ASE-6030 Automaation reaaliaikajärjestelmät Suositeltava    
ASE-6050 Automaation ohjelmistokomponentit ja sovelluspalvelut Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-6070 Automaation ohjelmistot ja verkot, 5 op ASE-6070 Automaation ohjelmistot ja verkot, 5 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019