TLO-45041 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen, 5 op
Applying the Methods of Futures Studies

Lisätiedot

Opintojakson tavoitteena on tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen. Aiemmilla tulevaisuudentutkimuksen opintojaksoilla käsiteltyjen aiheiden (tieteenfilosofinen teoria, ontologia, epistemologia ja metodologia) syventäminen, tieteellinen kirjoittaminen, argumentointi sekä tutkijan ammatti professiona. Opintojaksolla perehdytään tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja työskentelytapoihin sekä tieteelliseen argumentaatioon ja tutkimuksenteon perusteisiin. Mahdollisuus myös tutustua tieteelliseen julkaisemiseen.

Opintojakso toteutetaan verkkokurssina yhteistyössä Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian kanssa. Lisätietoja www.tvanet.fi.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Markus Pöllänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-45041 2019-01 1 Markus Pöllänen
Osallistuminen verkko-opetukseen, verkko-opetuksen yhteydessä tehtävien harjoitusten hyväksytty suorittaminen ja hyväksytty yksilö- tai parityönä toteutettu harjoitustyö (yksilötyönä 15-20 sivua ja parityönä 30-40 sivua)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa valitsemaansa tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmää omassa tutkimuksessaan.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmän soveltaminen     
2. Tieteellinen kirjoittaminen ja argumentointi     
3. Tulevaisuudentutkijana toimiminen     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosanan 3 saavuttaminen edellyttää osaamistavoitteiden täyttämistä ja ydinsisällön hyvää hallintaa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu verkkomateriaali   Opintojakson sähköisessä oppimisympäristössä jaettava materiaali.           Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TLO-45010 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot Pakollinen    
TLO-45030 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojaksolla tehtävä harjoitustyö perustuu esitietoina olevilla opintojaksoilla käsiteltyjen menetelmien soveltamiseen. Opintojaksolla vaaditaan esitieto-opintojaksojen hyväksyttyä suorittamista tai vastaavia tietoja.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-45041 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen, 5 op TLO-45040 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät käytännössä, 5 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019