TLO-45030 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, 5 op
Methods in Futures Studies

Lisätiedot

Opintojakso on järjestettiin aiemmin Tampereen yliopistossa myös opintojaksotunnuksella HALTTS13. Opintojakson toisena vastuuhenkilö on Jari Kolehmainen. Keskustakampuksen opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle ristiinopiskelun (ks. https://intra.tuni.fi/handbook/?page=3175&search=ristiinopiskelu) kautta. Opintojakson lähiopetus on keskustakampuksella periodissa IV.

Opintojakso järjestetään yhteistyössä Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian kanssa. Lisätietoja www.tvanet.fi.

Opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Markus Pöllänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-45030 2019-01 4 Markus Pöllänen
Osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää. Opiskelija tunnistaa tulevaisuudentutkimuksen tärkeimmät menetelmät, niiden erityispiirteet ja soveltamismahdollisuudet. Menetelmistä harjoitellaan mm. Delfoi, systeemiajattelu ja SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. Opiskelija osaa verrata tulevaisuudentutkimuksen suhdetta muihin tieteisiin ja tiedonaloihin ja osaa valita tutkimusmenetelmän ottaen huomioon tutkimusongelman ja -kohteen, tarkastelun aikajänteen ja tutkimusresurssit.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät ja menetelmäkenttä     
2. Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien valinta ja yhteiskäyttö     
3. Tulevaisuudentutkimuksen suhde muihin tiedonaloihin     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosanan 3 saavuttaminen edellyttää osaamistavoitteiden täyttämistä ja ydinsisällön hyvää hallintaa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Miten tutkimme tulevaisuuksia?   Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen       Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5. Tampere, 2013   Ei   
Kirja   Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset.   Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari       Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos, 2003. Helsinki.   Ei   
Muu kirjallisuus   Opintojakson sähköisessä oppimisympäristössä jaettava materiaali           Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TLO-45010 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Pöllänen Markus, 02.09.2019