TLO-45010 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, 5 op
Futures Thinking and Scenarios

Lisätiedot

Opintojakso on toteutettu aiemmin Tampereen yliopistossa myös opintojaksotunnuksella HALTTS1. Opintojakson toisena vastuuhenkilö on Jari Kolehmainen. Keskustakampuksen opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle ristiinopiskelun (ks. https://intra.tuni.fi/handbook/?page=3175&search=ristiinopiskelu) kautta. Opintojakson lähiopetus on Hervannan kampuksella periodissa III.

Opintojakso järjestetään yhteistyössä Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian kanssa. Lisätietoja www.tvanet.fi.

Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoinnista. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun sekä harjoitellaan skenaariotyöskentelyä.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Markus Pöllänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-45010 2019-01 3 Markus Pöllänen
Osallistuminen lähiopetukseen, pienryhmässä tehtävän harjoitustyön ja viikkotehtävien suorittaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä tulevaisuudentutkimuksen keskeiset toimijat ja kansalliset ja kansainväliset yhteisöt sekä hyödyntää niiden tuottamaa materiaalia kurssin tulevaisuustyöskentelyssä. Opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon monitieteisen ja systeemisen luonteen sekä sen, miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Harjoitustyön hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamiseen ja pystyy arvioimaan kehitystrendejä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tulevaisuusajattelu     
2. Tulevaisuustiedon luonne, hankkiminen ja hyödyntäminen     
3. Skenaarioajattelun ja tulevaisuustaulukko- ja skenaariomenetelmän soveltaminen     
4. Tulevaisuudentutkimuksen toimijat ja yhteisöt     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosana määräytyy opintojakson aikana tehtyjen viikkoharjoitusten ja ryhmässä tehtävän harjoitustyön perusteella. Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista lähiiopetukseen. Arvosanan 3 saavuttaminen edellyttää osaamistavoitteiden täyttämistä ja ydinsisällön hyvää hallintaa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovelluksia.   Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.)       Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.   Ei   
Muu kirjallisuus   Opintojakson aikana jaettava kirjallinen aineisto           Ei   

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Pöllänen Markus, 02.09.2019