RAK-33610 Betonisillat, 5 op
Concrete Bridges

Lisätiedot

Opintojakso luennoidaan joka toinen vuosi. Luennoidaan lukuvuonna 2019-2020.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Anssi Laaksonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-33610 2019-01 1 - 2 Anssi Laaksonen
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja tentti luentojen sisällöstä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä sillalle kuormat, analysoida sillan vaihtoehtoisia perustamistapoja sekä betonisiltojen päällysrakenteita. Opiskelija osaa mitoittaa betonisillan päärakenneosat. Lisäksi opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää tyypillisimpiä betonisillan korjaus- ja ylläpitotoimenpiteitä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Betonisiltojen päällysrakenteet  Kehä-, laattasillat, laattapalkki- ja kotelopalkkisillat. Laattapalkki- ja laattasillat sekä teräsbetoni että jännitettynä rakenteena.   
2. Siltojen kuormat  Tieliikenteen, raideliikenteen ja kevyen liikenteen kuormakaaviot. Pysyvät kuormat, Lämpötilakuormat, onnettomuuskuormat, maanpainekuormat. Kuormitusyhdistelmät käyttö- ja murtorajatilassa.   
3. Betonisiltojen mitoituskysymyksiä  Jännitetyn ja teräsbetonirakenteisen sillan mitoitus taivutukselle, leikkaukselle, väännölle ja yhdistetyille rasituksille. Jännitetyn rakenteen paikalliset tarkastelut.   
4. Alusrakenteet  Alusrakennejärjestelmät niiden mitoituskysymykset: Maan- ja kallionvarainen ja paalutettu laattaperustus, lyötävät ja porattavat teräsputkipaalut, paaluryhmät sekä sillan ja maan yhteistoiminta,   
5. Sillan laakerointi  Sillan laakerointijärjestelmät ja laakerityypit   
6. Ylläpito ja korjaus  Siltojen ylläpito ja tyypillisimmät vauriot ja korjaus sekä vahventaminen ja leventäminen   
7. Siltojen ohjeistus  Liikenneviraston taitorakenteiden soveltamisohjeet ja muu sillansuunnittelun ohjaus.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin kokonaisarvosana muodostuu pääosin tentistä. Hyvin tehdyillä harjoitustöillä on kokonaisarvosanaa nostava vaikutus tentin kokonaispisteiden ollessa lähellä seuraava arvosanaa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu verkkomateriaali   Soveltamisohjeet ja muu sillansuunnittelun ohhjeistus   Liikennevirasto         Ei   
Opintomoniste   Betonisillat   Laaksonen, A.         Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-33610 Betonisillat, 5 op RTEK-3621 Betonisillat, 5 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019