RAK-33210 Jännitetyt betonirakenteet, 5 op
Prestressed Concrete Structures

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Anssi Laaksonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-33210 2019-01 3 - 4 Ulla Kytölä
Anssi Laaksonen
Hyväksytysti suoritetut suunnitteluharjoitukset, tentti luentojen sisällöstä.
Tenttiin voi osallistua vasta, kun harjoitustyöt on
hyväksytty.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä eri tapauksiin jännitetyn betonirakenteen turvallisen poikkileikkauskoon. Tämän jälkeen hän osaa määritellä tarvittavan jännevoiman ja tehdä murtovarmuustarkastelun. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella rakenteen myös muilta osin. Hän tietää tartuntajännemenetelmään ja ankkurijännemenetelmään liittyvät valmistustekniikat ja niihin liittyvät suunnittelukysymykset.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Jännitysrajatila, jonka perusteella määritellään jännevoima, joka ei saa olla liian suuri laukaisussa ja on riittävä lopputilanteessa.  Betonin ja jänneteräksen materiaali- ominaisuudet ja varmuuskertoimet jännitys- ja mmurtorajatiloissa.  Jännepunosten ja jännemenetelmien käyttöselosteet. 
2. Murtorajatila, jossa varmistetaan, että rakenteella on riittävä varmuus murtumista vastaan.  Jännevoiman määrittely kriittisen poikkileikkauksen ulkopuolella ja jänteen profiili.  Tartunnattomat jänteet (rasva- punokset). 
3. Jännebetonirakenteen leikkausvoimamitoitus, jossa jännevoima lisää leikkauskestävyyttä. Tarkastelu tehdään eri poikkileikkauksissa.  Jännebetonirakenteen taipuma ja halkeilu.  Staattisesti epämääräiset jännitetyt rakenteet. 
4. Jänteen ankkuroinnista aiheutuva paikallinen puristus ja halkaisuvoimat.  Jännityshäviöt.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu tentin (67 %) ja harjoitustehtävien (33 %) arvosanoista. Arvosana 1 = Osaamistavoitteiden välttävä osaaminen Arvosana 2 = Osaamistavoitteiden hyvä osaaminen Arvosana 3 = Ymmärtää ja osaa välttävästi opintojakson ydinaineksen Arvosana 4 = Ymmärtää ja osaa hyvin ydinaineksen ja täydentävän tietämyksen Arvosana 5 = Ymmärtää syvällisesti kurssin osaamistavoitteet ja osaa soveltaa sitä suunnitelmissa

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Jännebetonirakenteiden mekaniikka ja mitoitus   BY131         Kyllä   
Kirja   Prestressed Concrete.   Warner, Faulkes         Kyllä   
Opintomoniste   Jännitetyt betonirakenteet   Lindberg, R.         Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-33210 Jännitetyt betonirakenteet, 5 op RTEK-3230 Jännitetyt betonirakenteet, 5 op  

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 22.04.2020