RAK-19101 Rakennustekniikan jatko-opintoseminaari, 5-15 op
Post-graduate Seminar in Civil Engineering

Lisätiedot

Opintojakson huomioon ottaminen opinnoissa edellyttää opintojakson kulloisenkin toteutuskerran mukaiseen ohjelmaan sisältyvien seminaariesitelmien pitämistä, muiden osallistujien pitämien seminaariesitelmien opponointi sekä mahdollisten harjoitustehtävien ja tenttien hyväksyttyä suorittamista sekä vähintään 80% osallistumista opetustilaisuuksiin.
Opintojaksoa voidaan käyttää myös täydennyskoulutukseen.
Soveltuu jatko-opinnoiksi. Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Matti Pentti

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-19101 2019-01 - Matti Pentti

Osaamistavoitteet

Seminaari kattaa vuosittain vaihtuvan ajankohtaisen aihepiirin kokonaisvaltaisesti luennoin, vierailuluennoin ja seminaariesitelmin. Seminaarissa tutustutaan alan tavallisimpiin tutkimusmenetelmiin sekä alan tieteellisen kirjallisuuteen. Samalla luodaan keskusteluyhteys alan opiskelijoiden, opettajien ja insinöörien välille. Seminaarissa yhdistetään perus-, täydennys- ja jatkokoulutuksen tarpeita. Opiskelija osaa 1) löytää luotettavia, relevantteja ja ajantasalla olevia tiedonlähteitä 2) arvioida eri tutkimusmenetelmien soveltuvuutta ja valita tutkimusongelmaansa soveltuvat tutkimusmenetelmät sekä soveltaa tutkimusmenetelmiä 3) arvioida kriittisesti ja jäsennellä tuloksia tai tietoja 4) laatia selkeän ja johdonmukaisen teknisen raportin tai tieteellisen julkaisun käyttäen hyvää kieltä 5) esitellä oman tutkimuksensa suullisesti 6) arvioida ja kommentoida toisten opiskelijoiden kirjallisia ja suullisia esityksiä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Aihepiiri vaihtelee ja keskittyy eri teemoihin toteutuskerroittain.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tiedonhaku alan kirjallisuudesta, kirjallisuusselvityksen tai oman tutkimuksen tulosten esittely kirjallisesti ja suullisesti ja toisten esitelmien opponointi ovat keskeinen osa työskentelyä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 15.08.2019