LTT-90100 Siirrettävät taidot käytännössä, 1-5 op
Transferable Skills in Practice

Lisätiedot

Opiskelija voi sisällyttää jatkotutkinnon tieteellisiin yleisopintoihin korkeintaan 5 op opintojakson Siirrettävät taidot käytännössä (Transferable skills in practice) alle.

Opintosuoritukset hyväksyy jatkotutkinnon vastuuohjaajan puollolla tohtoriohjelmavastaava. Haettaessa opintosuoritusta opiskelijan tulee osoittaa kirjallisesti suoritus, siihen käytetyt tunnit ja lyhyt itsearviointi suorituksesta (hyvää, huonoa, kehitettävää, vaikeaa, miten suorite hyödyttää sinua tulevaisuuden työelämässä). Hakeminen tapahtuu Muualla suoritettujen opintojen hyväksyminen tai korvaaminen Tampereen yliopiston tutkintoon -lomakkeella (intra.tuni.fi > Opiskelija > Opiskelijan opas > Jatko-opinnot > Asiointi ja lomakkeet > Opintojen tai osaamisen hyväksilukeminen). Lomakkeeseen pyydetään suorituksen kohdalle vastuuohjaajan puolto ja se toimitetaan tohtoriohjelman opintosuunnittelijalle.

Opiskelijan tulee antaa normaaliin tapaan Kaiku-palaute nähdäkseen suorituksen opintorekisterissään. Opintojakso on tarkoitettu tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelman opiskelijoille.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Esa Räsänen, Anna Halonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
LTT-90100 2019-01 1 - 5 Anna Halonen
Esa Räsänen
Opiskelija voi sisällyttää jatkotutkinnon tieteellisiin yleisopintoihin korkeintaan 5 op opintojakson Siirrettävät taidot käytännössä alle.

Opintosuoritukset hyväksyy jatkotutkinnon vastuuohjaajan puollolla tohtoriohjelmavastaava. Haettaessa opintosuoritusta opiskelijan tulee osoittaa kirjallisesti suoritus ja siihen käytetyt tunnit, sekä kirjoittaa lisäksi lyhyt itsearviointi suorituksesta (hyvää, huonoa, kehitettävää, vaikeaa, miten suorite hyödyttää sinua tulevaisuuden työelämässä). Hakeminen tapahtuu Muualla suoritettujen opintojen hyväksyminen tai korvaaminen Tampereen yliopiston tutkintoon -lomakkeella (POP > tohtorikoulutus > lomakkeet). Lomakkeeseen pyydetään suorituksen kohdalle vastuuohjaajan puolto ja se toimitetaan tohtoriohjelman opintosuunnittelijalle.

Opiskelijan tulee antaa normaaliin tapaan Kaiku-palaute nähdäkseen suorituksen opintorekisterissään. Opintojakso on tarkoitettu tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelman opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintosuorituksen suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa ja hyödyntää teoreettista siirrettävien taitojen osaamistaan käytäntöön (esim. esitystaito, kirjallinen osaaminen, kokouskäytännöt, projektinjohto ja koordinointitehtävät, kyky verkottua) ja osaa analysoida omaa toimintaansa tehtävässä.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintosuoritteet voivat koostua esimerkiksi seuraavista: - Väitöskirjatutkimuksen suullinen esittäminen kansainvälisessä konferenssissa (1 op / konferenssi) - Katsauksen tekeminen tutkimusalan kehittymisestä osallistumalla kyseisen alan merkittävään kansainväliseen konferenssiin, ja katsauksen löydösten esittäminen omalle tutkimusryhmälle (1 op / konferenssi) - Kandidaatintutkielman (1 op) tai diplomityön (2 op) virallisena ohjaajana toimiminen; maksimi 4 op - Opettaminen: luennointi tai harjoitusten pitäminen ennalta määritellyllä kurssilla (30 h = 1 op); maksimi 2 op - Tieteellisen konferenssin tai workshopin organisoiminen puheenjohtajana tai pääorganisoijana (2 op) tai organisointitoimikunnan jäsenenä (1 op) - Yliopiston tai tohtoriohjelman hallinnollisen toimielimen/ryhmän (konsistori, tohtorikoulutuksen koordinaatioryhmä, tiedekuntaneuvosto, tohtoriohjelman suunnitteluryhmä) jäsenenä toimiminen (1 op); maksimi 1 op - Arvioijana toimiminen vertaisarvioidussa tieteellisessä lehdessä (3 arvioitua käsikirjoitusta toimittajan kanssa käydyllä kirjeenvaihdolla todennettuna = 1 op); maksimi 1 op - Apurahahakemus (hakemus on toimitettu säätiöihin/rahastoihin) (1 op); maksimi 1 op - Tutkimuksen raportoiminen tiedeyhteisön ulkopuolelle, esimerkiksi sanomalehtiartikkeleissa, puheina, esityksinä (27 h työtä = 1 op); maksimi 1 op - Tutkimusprojektin organisoiminen / kehittäminen ulkoisen kumppanin kanssa (1 op); maksimi 1 op

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
LTT-90100 Siirrettävät taidot käytännössä, 1-5 op TLU-90100 Siirrettävät taidot käytännössä, 1-5 op  

Päivittäjä: $course.modifier, 15.01.2020