PLA-55500 Projektiliiketoiminta, 5 op
Project Business

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu maisterivaiheen opiskelijoille, joilla on aiempi kandi- tai insinööritutkinto. Opintojakson toteutus on hybridi monimuoto-opetus. Opintojakso sisältää luentoja, itsenäisiä ja ryhmissä tapahtuvia lasku- ja kirjoitusharjoituksia lähi- ja etäoppimisen keinoin. Opintojaksolla on aikarajoitteisia palautuksia. Oppimista tuetaan Moodle-oppimisalustan ja videoiden avulla.


Vastuuhenkilö

Anu Suominen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-55500 2019-02 4 Marko Seppänen
Anu Suominen
Hyväksytysti suoritetut harjoitukset.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii projektiliiketoiminnan peruskäsitteet ja teoriat. Lisäksi hän osaa suunnitella, johtaa ja resursoida projektiliiketoimintaa yrityksessä. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa ennakoivaa tilinpäätöslaskentaa ja reaalioptiolaskentaa projektiliiketoiminnassa. Opiskelijalla on peruskäsitys erilaisten projektityyppien kustannusrakenteesta, ansaintalogiikasta ja liiketoiminnallisista edellytyksistä, sekä näkemys siitä, miten projekti tuottaa hyötyjä yrityksen liiketoiminnassa. Opiskelijalla on ymmärrys projektikulttuurin ja kansainvälisen liiketoimintaympäristön vaatimuksia ja omaa kansainvälisen projektiliiketoiminnan johtamisen ammatilliset perustiedot.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. - Projektiliiketoiminnan peruskäsitteet ja teoriat - Projektikulttuuri ja kansainvälinen projektiliiketoimintatoiminta - Ennakoiva talouden hallinta projektiliiketoiminnassa ja reaalioptiolaskennan perusteet sekä laskuharjoitukset - Projektisalkun hallinta, riskien hallinta ja sidosryhmien hallinta projektiliiketoiminnassa - Projektiliiketoiminnan mittarointi - akateeminen tiedon haku ja akateemisen esseen kirjoitustaidot - Ryhmätyötaidot   Projektistandardit: ISO 10006 DMO GAPPS PMBOK IPMA Competence baseline Luottamuksen merkitys projektiverkostossa   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Harjoitustyöt ja laskuharjoitukset yhteispisteet arvostelu (1-5)

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Project Management, Achieving Competitive Advantage 2. Edition (tai uudempi)   Jeffery K. Pinto   978-0-13-509755-7       Ei   
Kirja   projektiliiketoiminta   Artto, Martinsuo, Kujala   ISBN-13: 9789510314821     luentomonisteet ja muu opettajan valitsema aineisto   Ei   
Muu kirjallisuus           Opettajan valitsemat artikkelit   Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-55500 Projektiliiketoiminta, 5 op TETAP-5500 Projektiliiketoiminta, 5 op  

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 13.04.2019