PLA-55400 Innovaatiotoiminta ja tuotekehitys, 5 op
Product Developments and Innovations

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu maisterivaiheen opiskelijoille, joilla on aiempi kandi- tai insinööritutkinto. Opintojakson toteutus on hybridi monimuoto-opetus, jossa myös . 100% etäoppimismahdollisuus Lisäksi opintojakso sisältää itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa etäoppimista. Oppimista tuetaan Moodle-oppimisalustan ja videoiden avulla. Opintojakso sisältää yritys- ja oppilaitosyhteistyötä. Opintojakson suorituksissa on myös aika- ja paikkarajoittamattomat vaihtoehdot.

Vastuuhenkilö

Anu Suominen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-55400 2019-01 3 Marko Seppänen
Anu Suominen
Opintojakson suoritusten tulee sisältyä samaa toteutuskertaan.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii hallitsemaan innovaatiotoiminnan ja tuotekehityksen teoreettisia perus- ja avainkäsitteitä sekä innovaatiojohtamisen avainteorioita. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää innovaatiojohtamisen osana paitsi yrittäjyyttä ja organisaation strategista johtamista, myös käytännön toimintaa. Opiskelija oppii käyttämään ja johtamaan ideointi- ja innovointimenetelmiä eri innovaatiotyypeille, tunnistamaan tuotekehitysprojektin erityisvaatimuksia, hallitsemaan suojausmenetelmiä ja tekijänoikeuksiin liittyviä näkökulmia. Opintojakson yritysyhteistyöosuudessa opiskelija harjaantuu käyttämään ja arvioimaan menetelmien käytettävyyttä todellisessa organisaatioympäristössä ja oppii olemaan osa suurempaa innovaatioekosysteemiä. Opiskelija oppii akateemista kirjoittamista muotoilemalla innovaatiotuotoksia akateemisen empiirisen aineiston muotoon. Opiskelija oppii tekemään yhteistyötä ja kommunikoimaan paitsi muiden opiskelijoiden, myös muiden organisaatioiden kanssa. Yhteistyö voi tapahtua sekä kasvokkain että virtuaaliympäristössä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. - Innovaatiotoiminnan perus- ja avainkäsitteet - Innovaatiojohtamisen avainteorioita - Innovaatiotoiminnan ja tuotekehityksen yleiset piirteet. - Ideointimenetelmät ja ideoinnin fasiilitointi. - Innovaatiotyypit ja niiden kytkökset teknologiamuutokseen, tuotemuutoksiin ja markkinointiin sekä liiketoimintaprosessien kehittämiseen. - Innovaatiomenetelmien soveltaminen yritysympäristössä. - Akateeminen kirjoittaminen - Yhteistyö ja yritysyhteistyö sekä käytännön innovaatiotoiminta organisaatioympäristössä ja kommunikaatiotaidot   - Avoimet innovaatiot ja sosiaalisen median käyttö B2C ja B2B ympäristössä. - Innovaatioympäristön arviointi.   IPR-oikeudet  

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Managing Innovation, Integrating Technological, Market and Organizational Change 2013 5th ed.   Tidd, J., Bessant, J.   978-1-118-36063-7       Ei   
Luentokalvot             Kyllä   
Muu kirjallisuus   Alan journal-artikkeleita         Artikkelit ilmoitetaan kurssin alkaessa.   Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-55400 Innovaatiotoiminta ja tuotekehitys, 5 op TETAP-5400 Innovaatiotoiminta ja tuotekehitys, 5 op  

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 13.04.2019