PLA-53400 Strateginen liikkeenjohto, 5 op
Strategic Management

Lisätiedot

Porin opetustarjonnassa, mutta mahdollista myös suorittaa etäopiskeluna itsenäisesti verkkomateriaalin avulla. Opintojakson suoritustavoissa huomioitu mahdollisuus verkko-opintoihin. Toteutuskertaan liittyy useampia osioita, joista opintojakson Moodlessa esitetään tarkemmat tiedot.

Vastuuhenkilö

Marko Seppänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-53400 2019-01 1 Marko Seppänen
Hyväksytysti suoritettu tentti sekä harjoitustyöt.
PLA-53400 2019-02 5 Marko Seppänen
Hyväksytysti suoritettu tentti sekä harjoitustyöt.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee strategian luomiseen ja syntymiseen liittyvät tekijät ja osaa kuvata niihin liittyviä käsitteitä. Hän tuntee strategisen johtamisen keskeiset piirteet ja pääteoriat. Harjoitustyön avulla opiskelija oppii analysoimaan ja syntetisoimaan strategian olemusta konkreettisessa liiketoimintaympäristössä. Opiskelija kykenee seuraamaan ja käymään yhteiskunnallista keskustelua ajankohtaisista strategisista liikkeenjohdollisista tapahtumista.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. strategian peruskäsitteet     
2. strategisen johtamisen piirteet     
3. strategian ja henkilöjohtamisen yhteys    strategian koulukunnat 
4. strateginen analyysi ja synteesi     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-53400 Strateginen liikkeenjohto, 5 op TETAP-3400 Strateginen liikkeenjohto, 5 op  

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 13.04.2019