PLA-62150 Yrityksen verkkoympäristö, 5 op
Industrial Network Environments

Lisätiedot

Kurssi on toteutettu verkkopohjaisesti, joten se soveltuu hyvin itseopiskeluun. Kurssilla ei järjestetä luentoja. Luennot ovat korvattu opetusvideoilla. Harjoitustehtävät ja laboratorioharjoitukset on mahdollista suorittaa omatoimisesti kotitietokoneella tai lähiopetustunneilla oppilaitoksella. Opetusvideot ja kurssimateriaali ovat hyödynnettävissä Moodle- oppimisympäristöstä.

Vastuuhenkilö

Teemu Alapaholuoma, Juha Vihervaara

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-62150 2019-01 2 Teemu Alapaholuoma
Juha Vihervaara
Hyväksytysti suoritettu Exam-tentti ja hyväksytysti tehdyt kurssin harjoitustehtävät

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa tietoliikenneverkkoja, verkkolaitteita, virtualisointiratkaisuja ja pilvipalvelumalleja yrityksen liiketoiminnan tehostamisessa, sekä kohdata digitalisaation mukanaan tuomat mahdollisuudet ja haasteet. Lisäksi kurssin suoritettuaan opiskelija osaa raportoida tietoliikenneverkkojen vikatilanteista ja analysoida verkkoliikennettä, sekä toteuttaa Internet- palvelinohjelmistojen ja verkkolaitteiden peruskonfiguroinnin. Samalla opiskelija hallitsee Linux- käyttöjärjestelmän perustoiminallisuudet, sekä avoimeen lähdekoodin pohjautuvien ohjelmistojen asennuksen ja käytön.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Yrityksen kiinteät ja langattomat tiedonsiirtoteknologiat.     
2. Ethernet- ja Internet- tietoliikenneverkot.     
3. Teollinen Internet, virtualisointi ja pilvipalvelut.     
4. Verkkoliikenteen analysointi, Linux- käyttöjärjestelmä ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin suoritusvaatimuksiin kuuluvat hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät, laboratoriotyöt ja tentti. Arvosana määräytyy tenttituloksen perusteella. Hyväksymisraja tentissä on 50% maksimipistemäärästä. Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa arvosanaa kahdessa uusintatentissä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PLA-62150 Yrityksen verkkoympäristö, 5 op PLA-62101 Tietokoneverkot, 4 op  

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 13.04.2019