ELT-41500 Tietoliikenne-elektroniikan työkurssi, 3-6 op
Communications Electronics Laboratory Course

Lisätiedot

Osatöiden sisältö saattaa muuttua laajuudeltaan ja hieman sisällöltään.
Kurssista järjestetään aloitusluento, jossa käydään läpi lukuvuoden töiden organoisointi.

Vastuuhenkilö

Ari Asp, Mikko Valkama

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ELT-41500 2019-01 1 - 5 Ari Asp
Hyväksytysti suoritetut osatyöt

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteena on se, että kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee osatöissä esille tulevat tietoliikenteen/elektroniikan osa-alueet pääpiirteissään. Hän tuntee myös em. aihealueiden keskeiset ilmiöt ja niiden mittausmenetelmiä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Antennin viritystyössä käsitellään signaalin etenemistä sekä johdossa että ilmassa. Työn suoritettuaan opiskelija tuntee yksinkertaisen antennin mekaanisten mittojen ja virityksen valisen yhteyden.  Antennin viritystyön jälkeen opiskelija tuntee antennin impedanssinsovituksen käytännön merkityksen ja kauko- ja lähikenttien erot.  Antennin viritystyön jälkeen oppilas tuntee Maxwellin yhtälöt. 
2. WLAN tukiasematyössä opiskelija konfiguroi kaupallisen WLAN -verkon tukiaseman.  WLAN asennuksen jälkeen opiskelija tietää WLAN -aseman eri kanavien valinnan merkityksen häiriötason kannnalta.   
3. Signaalinkäsittelyn työn jalkeen opiskelija tuntee perusmenetelmän, jolla signaalista voidaan erottaa yksittäisiä taajuuskomponentteja.  Signaalinkäsittelyn työn jälkeen opiskelija osaa koodata helpon algoritmin, jolla taajuuden erottaminen signaalista on mahdollista.   
4. Kuvankäsittelytyön jälkeen opiskelija tuntee periaatteet, joilla esim. matlabin kaltaisella laskenteohjelmalla voidaan suorittaa perustason kuvankäsittelyä.     
5. EMC -häiriömittaustyön jälkeen opiskelija tuntee EMC -häiriöiden mittausten periaatteet ja niihin liittyvän standardoinnin perusteet.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Oppilaan tulee osoittaa riittävän itsenäistä kykyä laboratoriotyöskentelyyn ja eri osatöihin liittyvien osa-alueiden tiedonhakuun. Oppilaan tulee myös osoittaa tuntevansa em. osa-alueisiin liittyvät välttämättömät perustiedot ja teoreettisen pohjan. Nämä tarkistetaan kustakin työstä laadittavasta loppuraportista.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Tietoa esitietovaatimuksista
Esitiedoiksi suositellaan tietoliikennetekniikan ja elektroniikan perusopintoja.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019