ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet, 5 op
Basic Course on Communications Engineering

Lisätiedot

Kurssi esittelee keskeiset käsitteet ja toimintaperiaatteet nykyisten ja tulevien tietoliikennejärjestelmien ymmärtämiseksi. Kurssilla käydään läpi, miten dataa siirretään tehokkaasti lähettimestä vastaanottimeen, ja miten siirtotien ominaisuudet rajoittavat saavutettavaa tiedonsiirtonopeutta. Lisäksi tutustutaan, miten yksittäisistä laitteista muodostetaan kokonaisia tietoliikenneverkkoja. Kurssi myös konretisoi tietoliikenteen merkitystä nykyisessä digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Opintojaksoista ELT-40002, ELT-40001, ELT-40006, ELT-40007 ja ELT-40000 vain yksi voi sisältyä yliopiston tutkintoihin.

Vastuuhenkilö

Markus Allen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ELT-40002 2019-01 2 Markus Allen
Harjoitustyö ja tentti. (Myös ilman tenttiä on mahdollista saavuttaa kurssiarvosana 1 osallistumalla aktiivisesti luennoille ja tekemällä harjoitustyön.)
ELT-40002 2019-02 5 Markus Allen
Harjoitustyö ja tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) ymmärtää tietoliikenteen merkityksen modernissa digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja tietää tietoliikenteen tämänhetkiset pääkehityssuunnat, 2) tuntee tietoliikennetekniikan keskeisen terminologian ja osaa käyttää sitä oikein, 3) tuntee siirtotiet ja niiden ominaisuudet, 4) tuntee keskeisimmät analogiset ja digitaaliset modulaatiot, 5) tuntee lähettimen ja vastaanottimen keskeisimmät toiminnalliset lohkot ja osaa selittää niiden yleiset toimintaperiaatteet, 6) osaa analysoida tietoverkon liikennettä ja TCP/IP-protokollia.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Analogisen ja digitaalisen tiedonsiirron perusteet. Lähettimen ja vastaanottimen toiminnalliset lohkot ja niiden tehtävät.     
2. Siirtotiet: Kuparijohdot ja valokuitu. Radioaallot ja antennit.     
3. Analogiset ja digitaaliset modulaatiot. Signaali-kohinasuhde. Symbolivirhesuhde.     
4. Langalliset ja langattomat tietoliikenneverkot. Tahdistuminen ja kehysrakenteet. Kanavointi. Lähiverkko ja internetin protokollat.     
5. Tietoliikenteen tulevaisuus ja pääkehityssuunnat.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tenttiin perustuva arviointi mittaa kurssin ydinaineksen omaksumista. Harjoitustyön laboratorio-osuudesta laadittava selostus osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa kurssilla oppimiaan asioita käytännön mittauksiin.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste   Tietoliikennetekniikan perusteet   Markus Allen         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ELT-10002 Signaalit ja mittaaminen Suositeltava   1
ELT-10017 Signals and Measurements Suositeltava   1

1 . Suomen- tai englanninkielinen toteutus

Tietoa esitietovaatimuksista
Tarvittavat esitiedot voi olla hankittuna myös muilta kursseilta. Käytännössä oletetaan perustietämystä sinimuotoisiin signaaleihin liittyvästä matematiikasta.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet, 5 op ELT-40001 Tietoliikennetekniikan perusteet, 4 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019