TLO-32011 Tietointensiivinen palvelutoiminta, 5 op
Knowledge-Intensive Services

Vastuuhenkilö

Jonna Käpylä, Miikka Palvalin

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-32011 2019-01 2 Jonna Käpylä
Miikka Palvalin
Esseet

Osaamistavoitteet

1. Opiskelija tietää, mitä palvelut ovat sekä tuntee peruskäsitteet ja luokittelut 2. Opiskelija hahmottaa palvelusektorin merkityksen yhteiskunnassa 3. Opiskelija ymmärtää tietointensiivisen palvelutoiminnan ja tietotyön erityispiirteet 4. Opiskelija tuntee tietointensiivisen palveluorganisaation johtamiseen liittyviä haasteita eri näkökulmista

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opiskelija tuntee erilaisia määritelmiä palveluille sekä eri palvelualoja ja palvelualojen välisiä eroja  Palvelukäsitteen eri tulkinnat, erot tavaraan, keskeiset ominaisuudet, toimialaluokat   
2. Opiskelija tuntee tietointensiivisen palvelutoiminnan erityispiirteet  Tietointensiivisyyden käsite, tietotyö, asiantuntijatyö   
3. Opiskelija hahmottaa palvelusektorin kehitystrendin ja yhteiskunnallisen merkityksen   Eri toimialojen tuotantovolyymin kehitys, palvelualakohtaiset erot mm. tuottavuudessa, haasteet palvelusektorin kehittämisessä   
4. Opiskelija hahmottaa palvelusuuntautuneen toiminnan piirteet (mm. keskeiset erot verrattuna tavaranvalmistukseen)   Palvelutiede, palveluvaltainen logiikka, asiakaslähtöisyys, arvonluonti yhteistuotantona   
5. Opiskelija tuntee, mitä haasteita liittyy tietointensiivisen palveluorganisaation ja tietotyön johtamiseen  Näkökulmina mm. palveluinnovaatiot, palvelutuotanto, tietojärjestelmät, markkinointi   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Oppimisen kirjallinen raportointi viikoittain ja ryhmässä tehtävä harjoitustyö (kuvataan tarkemmin kurssin alussa).

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TLO-11001 Tietojohtamisen perusteet Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-32011 Tietointensiivinen palvelutoiminta, 5 op TLO-32010 Tietointensiivinen palvelutoiminta, 4 op  

Päivittäjä: Käpylä Jonna, 28.11.2019