ASE-1011 Käytännön systeemiajattelu, 5 op
Practical Systems Thinking

Vastuuhenkilö

Matti Vilkko, Veli-Pekka Pyrhönen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ASE-1011 2019-01 1 - 2 Veli-Pekka Pyrhönen
Matti Vilkko

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä systeemiajattelu on ja miten systeemiajattelua voidaan hyödyntää käytännön elämän kompleksisten ongelmien dynamiikan mallintamiseen. Opiskelija ymmärtää, että tämän päivän ja tulevaisuuden tekniset -, taloudelliset ja sosiaaliset järjestelmät muuttuvat nopeasti ja että ne muuttuvat yhä kompleksisemmiksi. Opintojakson tavoitteena on, että systeemiajattelusta muodostuisi opiskelijalle hyvä työväline kompleksisten järjestelmien rakenteen ja dynamiikan ymmärtämiseen sekä päätöksenteon tukeen. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija kykenee hahmottamaan, esimerkiksi tietokonesimulaatioilla, eri päätösvaihtoehtojen seurauksia ja tekemään potentiaalisesti parhaan päätöksen siten, että tutkimuksen kohteena olevan systeemin käyttäytyminen kehittyisi haluttuun suuntaan. Opintojakson aikana opiskelija ymmärtää käytännössä usein esiintyvien dynaamisten ilmiöiden perusmallit ja niitä vastaavat takaisinkytkentärakenteet. Tällaisia ovat muun muassa eksponentiaalinen kasvu, S-muotoinen kasvu, kasvu ja romahtaminen sekä värähtely ja jaksollisuus. Opiskelija hahmottaa perusmallien takaisinkytkentärakenteiden vuorovaikutussuhteita ja ymmärtää niiden perusteella mallien tuottamia ennusteita. Opintojaksolla hyödynnetään ryhmissä oppimista ohjatun tapausopetuksen avulla. Toimintamallin on tarkoitus edistää opiskelijoiden yhteistoiminnallista tiedonrakentelu-, päättely- ja ongelmanratkaisutaitoja. Ryhmien oppimistilanteet pyritään rakentamaan siten, että ne harjaannuttavat opiskelijoita sietämään epävarmuutta ja toimimaan ennakoimattomissa tilanteissa. Henkilökohtaisilla viikoittaisilla luentotenteillä pyritään parantamaan opiskelijoiden ajanhallintataitoja ja kykyä jakaa opiskelukuormaa tasaisesti läpi koko opintojakson. Opiskelijat vertaisarvioivat toisiaan oman ryhmän sisällä, minkä lisäksi opiskelijaryhmät vertaisarvioivat toisia ryhmiä ja antavat toisilleen palautetta. Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden arviointi- ja palautteenantotaitoa sekä tarjota mahdollisuus oppia muilta ryhmiltä. Kirjallista ilmaisutaitoa kehitetään ryhmäkohtaisilla raporteilla, joista opiskelijat saavat opettajapalauteen. Opiskelijaryhmien lopputuotteet esitellään posteriseminaarissa, joka alustetaan opiskelijaryhmien suunnittelemilla hissipuheilla.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Avoimen ongelman luova jäsentäminen hyvin määritellyksi systeemitehtäväksi ryhmäkeskustelun kautta.     
2. Systeemiajattelun peruskäsitteet käytännön ongelmanratkonnassa: tila, vuorovaikutus, ohjaus, takaisinkytkentä, alisysteemi, havaitseminen, epävarmuus. Syy-seuraussuhdekaavio (SSK), positiivinen vahvistava silmukka, negatiivinen tasapainottava silmukka, ulkoiset driverit. Varasto-virtauskaavio (VVK), lähde, nielu, virtaus, venttiili, varasto.     
3. Esimerkkejä systeemiajattelun soveltamisesta teollisuudessa.     
4. Ryhmätyöskentelyn taidot. Ryhmän luominen, roolit ryhmässä.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakso on suunniteltu ensimmäisen vuoden opiskelijoille, jotka tekevät ryhmätyön. Ryhmien koko on 8-9 henkilöä. Työ esitellään posterina ja kirjallisena raporttina. Ryhmätyön arvostelu perustuu ryhmätöiden vetäjien tekemään posterien arviointiin (ryhmäkohtainen), ryhmän vetäjän arviointiin (henkilökohtainen) sekä ryhmän sisäiseen arviointiin (henkilökohtainen). HUOM! Muut kuin ensimmäisen vuoden opiskelijat suorittavat opintojakson itsenäisesti käsitellen samoja aiheita kuin fuksiryhmät ja oppivat samalla tieteellisen kirjoittamisen perusteita.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-1011 Käytännön systeemiajattelu, 5 op TTI-20010 Käytännön systeemiajattelu, 4 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019