DEE-24020 Sähköverkon häiriöt ja sähkön laatu, 5 op
Disturbances and Power Quality in Electric Power Systems

Vastuuhenkilö

Antti Mäkinen, Pertti Pakonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
DEE-24020 2019-01 2 Antti Mäkinen
Pertti Pakonen
Hyväksytysti suoritettu tentti ja laboratoriotyöt.

Osaamistavoitteet

Tämän käytännönläheisen kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee ja osaa olennaisilta osilta selittää sähkön laatuun liittyvät perusilmiöt, niiden syyt ja vaikutukset sekä sähkön laadun hallintaperiaatteet. Opiskelija osaa soveltaa sähkön laatuun liittyviä säädöksiä, sopimusehtoja, standardeja ja suosituksia. Opiskelija osaa luetella ja selittää keinoja loistehon kompensointiin ja yliaaltojen rajoittamiseen. Opiskelija osaa kuvata sähkön laatuun ja häiriöihin liittyviä mittalaitteita ja niiden ominaisuuksia sekä mittaus- ja analysointimenetelmiä ja analysoida mittaustuloksia.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sähkön laatuun ja sähköverkon häiriöihin liittyvät perusilmiöt, niiden syyt ja luonne sekä sähkön laadun hallintaperiaatteet.      
2. Sähkön laatuun liittyvät säädökset, sopimusehdot, standardit ja suositukset     
3. Loistehon kompensointi ja yliaaltojen rajoittaminen     
4. Sähkön laatu- ja häiriömittaukset, mittaustulosten analysointi sekä mittalaitteiden ominaisuudet     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
DEE-24020 Sähköverkon häiriöt ja sähkön laatu, 5 op SVT-3420 Sähköverkon häiriöt ja sähkön laatu, 5 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019