DEE-24010 Sähkövoimajärjestelmän säätö ja käyttö, 5 op
Power System Control and Operation

Vastuuhenkilö

Juhani Bastman

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
DEE-24010 2019-01 4 Juhani Bastman
Lasse Peltonen
Hyväksytysti suoritettu tentti ja PSCAD-harjoitustyöt.

Osaamistavoitteet

Syvennetään sähkövoimajärjestelmän käyttäytymisen tuntemusta ja analysointivalmiuksia. Kurssin on jatkoa esitietona olevalle DEE-24000 kurssille, joka käsitteee järjestelmän pysyvän tilan tapahtumia. Esitietovaatimusten toteutuminen on edellytys ymmärtää tällä kurssilla käsiteltäviä ilmiöitä. Opintojakso keskittyy järjestelmän käyttäytymiseen erilaisissa muutostilanteissa. Kurssin tavoitteena on myös tutustua PSCAD-ohjelmiston toimintaan ja soveltaa ohjelmaa kolmessa harjoitustyössä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Siirtoverkon jännitteen säätö - Johdon ja kuorman loistehon kompensointi - Muuntajien käämikytkimen malli - Generaattorin automaattinen jännitteensäätäjä - Jännitteensäädön toteutus Suomessa  Jännitesäädön toiminta Käämikytkinten merkitys   
2. Siirtoverkon tehon ja taajuuden säätö - Generaattori-turbiini -järjestelmä - Säätövoima ja statiikka - Taajuuden ensisijainen säätö - Automaattinen tehonsäätöjärjestelmä      
3. Stabiilisuus - Stabiilisuusluokitus - Transienttistabiilisuus - Heilahteluyhtälö - Jatkuvan tilan stabiilisuus - Pinta-alakriteerio   Dynamiikan laskentaohjelmistot   
4. Siirtoverkon suojaus; erityisesti johdot. Relesuojauksen tavoitteet, erilaiset reletyypit, distanssisuojauksen asettelut ja toiminta  sivusyötön vaikutukset heilahtelusalpa   
5. Siirtokapasiteetti ja jännitestabiilisuuden käsitteitä - Jännitestabiilisuusilmiö - Analysointitavat - Siirtokapasiteetin määritelmä - Kapasiteetin määrittäminen - Suomen osalta kriittiset tekijät HVDC - Tasasähkön käyttö sähkönsiirrossa - Tasasähköjärjestelmän rakenne   PV-käyrät, V-Q-käyrät Fingridin käyttämä toiminta-alue ja siihen vaikuttavat tekijät - DC-linkkien säätöperiaatteet   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kokonaisarvosana muodostuu tentin ja harjoitustöiden arvostelun tuloksena. Arvosanan 3 saa osoittamalla hyvää taitoa ydinainekseen liittyvissä tehtävissä. Arvosanan 4 tai 5 saavuttaminen vaatii osaamista perustasoa soveltavammissa tehtävissä ja .

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Modern Power System Analysis   Kothari, Nagrath       Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd, 3.painos, 2003   Kyllä   
Kirja   Sähköverkot I: Järjestelmätekniikka   Haarla, L, Elovaara, J   978-951-672-360-3       Ei   
Luentokalvot     Juhani Bastman         Kyllä   
Muu verkkomateriaali   Art & Science of Protective Relaying           Ei   
Muu verkkomateriaali   Koonnos voimalaitosten järjestelmäteknisistä vaatimuksista sekä voimalaitosliityntään liittyvistä teknisistä kysymyksistä   Fingrid         Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
DEE-24000 Sähköverkkojen mallintaminen ja analyysi Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Kurssisisällön omaksuminen ja tentin läpäisy edellyttävät esitietoina olevien kurssien asioiden osaamista. DEE-24000 kurssi on pakollinen esitietovaatimus! Kurssin osallistujamäärää on vuosittain jouduttu rajoittamaan puuttuvien esitietojen takia.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
DEE-24010 Sähkövoimajärjestelmän säätö ja käyttö, 5 op SVT-3412 Sähkövoimajärjestelmän säätö ja käyttö, 5 op  
DEE-24010 Sähkövoimajärjestelmän säätö ja käyttö, 5 op SVT-3411 Sähkövoimajärjestelmän säätö ja käyttö, 6 op  
DEE-24010 Sähkövoimajärjestelmän säätö ja käyttö, 5 op SVT-3410 Sähkövoimajärjestelmän säätö ja käyttö, 5 op  

Päivittäjä: Bastman Juhani, 16.01.2020