DEE-23060 Suurjännitetekniikka, 5 op
High Voltage Engineering

Vastuuhenkilö

Kirsi Nousiainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
DEE-23060 2019-01 1 Kirsi Nousiainen
Suoritusvaatimuksena hyväksytysti suoritetut tehtävät ja välikokeet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä ja määritellä lyhyesti suurjännite-eristysrakenteiden jännitelujuuteen liittyvät keskeiset käsitteet, selittää pääpiirteissään läpilyöntiprosessin vaiheet sekä tunnistaa ja nimetä läpilyöntilujuuteen ja pitkäaikaiskestävyyteen vaikuttavia tekijöitä eri eristemateriaaleissa ja eristysrakenteissa. Opiskelija osaa laskea sähkökentänvoimakkuuden yksinkertaisissa eristerakenteissa sekä arvioida alustavasti eristerakenteen kestävyyttä eri jännitemuodoilla käytännön eristerakenteissa. Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla eri eristemateriaaleille ja -rakenteille soveltuvia kunnonvalvontamenetelmiä. Opiskelija osaa selittää sähköverkon ylijännitteiden aiheuttajia ja alustavasti valita ja suunnitella keinoja suojautua ylijännitteiltä.Opiskelija osaa valvottuna tehdä läpilyöntitestejä suurjännitelaboratoriossa sekä arvioida mittaustulosten perusteella rakenteen läpilyöntijännitteen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Staattisen sähkökentän peruslait ja laskenta. Sähkökentän vaikutus eristeeseen, Permittiviteetti ja polarisaatio. Dielektriset häviöt.     
2. Sähköpurkaukset ja läpilyönti kaasuissa. Townsendin purkaus, Streamer- ja leader-purkaukset. Läpilyönti ilmaeristysväleissä.     
3. Neste-eristeet ja kiinteät eristeet. Läpilyöntimekanismit nesteissä ja kiinteissä eristeissä. Osaittaispurkaukset.     
4. Suurjännite-eristysrakenteiden suunnittelun ja mitoituksen perusperiaatteet sekä jännitelujuuden tilastolliset ominaisuudet ja testaus.     
5. Eristysten vanheneminen ja kunnonvalvonta. Vanhenemismekanismit, öljypaperieristys ja polymeerit. Eristysrakenteiden diagnostiikka.     
6. Sähköverkon ylijännitteiden syntytavat ja suuruusluokat. Ylijännitteiltä suojautuminen.     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   High Voltage Engineering - Fundamentals   E. Kuffel, W.S. Zaengl, J. Kuffel         Ei   
Kirja   Suurjännitetekniikka   Aro, Elovaara, Karttunen, Nousiainen, Palva         Kyllä   
Luentokalvot             Kyllä   
Muu verkkomateriaali   Laskuharjoitusmateriaali   Kirsi Nousiainen       kurssin Moodle-sivu   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
DEE-12001 Sähkömagnetiikka Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
DEE-23060 Suurjännitetekniikka, 5 op DEE-23050 Suurjännitetekniikka 1, 5 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019