DEE-23040 Sähköverkko-omaisuuden hallinta, 5 op
Distribution Network Asset Management

Vastuuhenkilö

Pekka Verho

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
DEE-23040 2019-01 3 Pekka Verho
Hyväksytysti suoritetettu tentti ja harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija määritellä sähköverkko-omaisuuden hallinnan tavoitteet ja tehtävänasettelun. Opiskelija osaa myös luokitella omaisuuden hallintaan liittyviä menetelmiä ja soveltaa niitä pitkän tähtäimen verkostosuunnitteluun ja kunnonhallintaan. Opiskelijalla on käsitys siitä, miten sähkömarkkinalaki ja viranomaisvalvonta ohjaavat sähkönjakeluverkon omaisuuden hallintaa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sähköverkon hallinnan tavoitteet ja omaisuudenhallinnan tehtävänasettelu.     
2. Omaisuudenhallinnan menetelmät: verkostolaskenta, kustannuslaskenta, kunnonhallinta, luotettavuuslaskenta.     
3. Sähkönjakeluverkon pitkän aikavälin suunnittelu. Uudet ja uudistuvat verkostoratkaisut.      
4. Sähkönjakeluverkon pitkäaikavälin kehittymistä ohjaava lainsäädäntö ja viranomaisvalvonta.  Sähkönjakeluverkon kehittämiseen vaikuttavat muut tekijät kuten energiaratkaisuiden kehittyminen ja yhdyskuntarakenteen kehittyminen.   
5. Kunnonhallinnan kehittäminen.     
6. Suurhäiriöiden hallinta     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti ja kurssin aikana tehtävät harjoitustyöt. Viikkotehtäviä tekemällä ja osallistumalla aktiivisesti oppimistapahtumiin voi korottaa arvosanaa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Sähkönjakelutekniikka   Lakervi, Partanen         Kyllä   
Luentokalvot   Sähköverkko-omaisuuden hallinta   Pekka Verho         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
DEE-23010 Sähköverkkotekniikka Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
DEE-23040 Sähköverkko-omaisuuden hallinta, 5 op SVT-3340 Sähköverkko-omaisuuden hallinta, 5 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019