DEE-23030 Sähkömarkkinat, 5 op
Electricity Market

Vastuuhenkilö

Pertti Järventausta

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
DEE-23030 2019-01 3 - 4 Pertti Järventausta
Hyväksytysti suoritettu tentti ja hyväksytty harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää sähkömarkkinoiden keskeiset toimintaperiaatteet sekä kriittisesti arvioida julkisuudessa sähkömarkkinoista käytävää keskustelua. Opiskelija osaa esittää, miten sähköhinta muodostuu sähköpörssissä. Hän tunnistaa keskeiset sähkökauppaan liittyvät riskit sekä osaa hyödyntää sähköpörssin johdannaistuotteita riskien hallinnassa. Opiskelija osaa selittää jakeluverkkotason taseselvityksen laskentaperiaatteet sekä säätö- ja tasesähkömarkkinoiden ja tasehallinnan toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa esittää siirtohinnoittelun periaatteet sekä selittää, miten Energiamarkkinavirasto valvoo monopoliasemassa olevaa verkkoliiketoimintaa. Hän tunnistaa sähkömarkkinoiden toimintamalleihin ja -ympäristöön liittyviä muutostekijöitä. Opiskelija osaa esitellä Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimintaperiaatteet sekä tunnistaa Euroopan sähkömarkkinoiden kehitysnäkymiä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sähkömarkkinoiden toimijat ja yleiset toimintaperiaatteet  Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategioihin liittyvät kysymykset   
2. Sähkön hinnan muodostuminen pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla  Sähköyhtiöiden liiketoimintamallit   
3. Taseselvitys, tasehallinta ja säätösähkömarkkinat   Sähkömarkkinoihin liittyvät tietojärjestelmät   
4. Sähköpörssin tuotteet ja sähkökaupan riskien hallinta      
5. Verkkoliiketoiminta ja sen valvonta      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti ja hyväksytysti suoritettu harjoitustyö

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot             Kyllä   
Muu verkkomateriaali             Ei   
Opintomoniste   Sähkömarkkinat   J. Partanen         Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
DEE-23030 Sähkömarkkinat, 5 op SVT-3330 Sähkömarkkinat, 5 op  

Päivittäjä: Järventausta Pertti, 13.05.2020