DEE-23010 Sähköverkkotekniikka, 5 op
Electricity Distribution

Vastuuhenkilö

Juhani Bastman

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
DEE-23010 2019-01 1 Juhani Bastman
Antti Mutanen
Hyväksytysti suoritettu tentti

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa tyypilliset sähkön siirto- ja jakeluverkkojen verkkorakenteet, komponentit ja ominaispiirteet. Hän osaa laskea säteittäisen verkon tehonjaon sekä oikosulkuvian aiheuttaman vikavirran. Hän osaa esittää verkon tähtipisteen erilaiset käsittelytavat sekä laskea maasulkuvirran ja nollajännitteen maasta erotetun tai sammutetun keskijänniteverkon vikatilanteessa. Opiskelija osaa suunnitella säteittäisen maasta erotetun tai sammutetun keskiverkon oikosulku- ja maasulkusuojauksen. Hän osaa laskea säteittäisen verkon käyttövarmuutta kuvaavat tunnusluvut ja keskeytyskustannukset. Hän osaa käyttää tuntitehoihin perustuvia normaalijakautuneita kuormitusmalleja. Opiskelija osaa käyttää annuiteetti- ja nykyarvomenetelmää verkostoinvestointien ja erilaisten kustannuserien laskentaan ja kannattavuuden arviointiin osana verkostosuunnittelua. Hän osaa selittää keskeiset verkon käyttötoiminnan ja suunnittelun periaatteet.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sähkön siirto- ja jakeluverkkojen tyypilliset verkkorakenteet, komponentit ja ominaispiirteet. Sähköverkon ja sen komponenttien jatkuvan tilan mallit ja sijaiskytkennät erityisesti keskijänniteverkossa.      
2. Tahtigeneraattorin mallintaminen sähköverkon osana. Kolmivaihemuuntajan sijaiskytkennän arvojen laskeminen. Kolmivaihemuuntajan kytkennät sekä kellolukemat. Suhteellisarvojen määritys ja käyttö.     
3. Sähköverkkojen tehonjaon ja vikavirtojen laskenta. Erityistapauksena jakeluverkkojen tehonjaon laskenta, vikavirtalaskenta ja suojausperiaatteet. Verkkojen maadoitustavat ja symmetriset komponentit  Symmetristen komponenttien soveltaminen   
4. Sähköverkkojen kuormitusten mallintaminen. Keskijänniteverkkojen suunnittelu ja käyttö.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Sähkönjakelutekniikka   E.Lakervi, J.Partanen   978-951-672-357-3       Kyllä   
Luentokalvot   Sähköverkkotekniikka   Juhani Bastman         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
DEE-11011 Sähköenergiajärjestelmät Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Esitietona käy myös lakkautettu kurssi DEE11010 Sähköenergiajärjestelmät tai lakkautettu DEE-12010 Kolmivaihejärjestelmät.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
DEE-23010 Sähköverkkotekniikka, 5 op SVT-3310 Sähköverkkotekniikka, 6 op  
DEE-23010 Sähköverkkotekniikka, 5 op SVT-3311 Sähköverkkotekniikka, 5 op  

Päivittäjä: Bastman Juhani, 11.09.2019