TLO-25041 Liikennetutkimukset, 5 op
Transport Research

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi. Seuraava toteutuskerta on lukuvuonna 2019-2020.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Heikki Liimatainen, Hanne Tiikkaja

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-25041 2019-01 3 - 4 Heikki Liimatainen
Hanne Tiikkaja
Tentti ja aktiivinen osallistuminen opintojakson harjoitustöihin. Harjoitustyöt tehdään luentojen teemoihin liittyen opintojakson kuluessa. Opintojakson kokonaisarvosana määräytyy tenttisuorituksen ja harjoitustyöpisteiden perusteella.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tunnistaa tutkijan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja osaa toimia hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaisesti - osaa kuvata tutkimusprosessin kulun sen valmistelusta tulosten raportointiin ja viestintään - osaa vertailla erilaisia liikennetutkimusmenetelmiä ja valita erityyppisiin tutkimuksiin soveltuvia menetelmiä - osaa kuvata liikenteen mallinnukseen ja liikennemalleihin liittyvän keskeisen teorian ja liikennemallien käytännön sovelluksia - osaa suunnitella liikennetutkimusten toteutuksen tiedon keräämisestä sen analysointiin ja hyödyntää erityyppistä tietoa tutkimuksessa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmien tutkimus, tutkimuskohteet ja -alat, tutkimuksen julkaisukanavat ja julkaisutyypit.     
2. Tutkijan vastuu omasta toiminnastaan ja sen seurauksista, hyvän tieteellisen käytännön ja ammattieettiset periaatteet.     
3. Tutkimuksen suunnittelu ja toteutus. Tutkimusprosessi. Ongelmanasettelun, tutkimusstrategian ja menetelmävalintojen yhteys.     
4. Tutkimustoimintaan vaadittavat luvat ja suostumukset. EU:n henkilötietoasetus (GDPR) tutkijan näkökulmasta. Aineistonhallintasuunnitelma.     
5. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmien tutkimuksessa hyödynnettävät menetelmät. Tutkimusmenetelmien (tiedonkeruu- ja analyysimenetelmien) valinta ja vertailu: vaadittava osaaminen ja resurssit, menetelmän soveltuvuus, saavutettavat tulokset ja tulosten hyödynnettävyys.     
6. Liikennesuunnittelua tukevien kenttätutkimusten suorittaminen. Viestiminen tutkimukseen osallistuville, tutkimuksen tilaajille ja muille tutkimuksen sidosryhmille.     
7. Tutkimuksessa hyödynnettävät valmiit aineistot ja avoin data.      
8. Aineistojen analysointi. Tilastollisten analyysimenetelmien valinta. Tilastolliset testit.   Tilastollisten testien tekeminen SPSS-tilasto-ohjelmistolla.    
9. Tutkimuksen raportointi ja tutkimustuloksista viestiminen.      
10. Henkilöliikenteen mallinnuksen periaatteet ja mallien lähtötietoaineistot. Neliporras- ja logittimallit.     
11. Paikkatietojärjestelmien hyödyntäminen liikenteen mallintamisessa. Sijoitteluperiaatteisiin ja -ohjelmistoihin tutustuminen.      
12. Liikenne-ennusteiden laadinta ja soveltaminen. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmän tulevaisuuksien tutkimus ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen liikenteen kysyntäennusteissa.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosana määräytyy opintojakson osasuoritusten perusteella. Kukin osasuoritus tulee suorittaa hyväksytysti. Osasuoritukset mittaavat kykyä soveltaa opintojakson ydinsisältöjä. Arvosanan 3 saavuttaminen edellyttää opintojakson osaamistavoitteiden täyttämistä ja ydinsisällön hyvää hallintaa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-25041 Liikennetutkimukset, 5 op TLO-25040 Liikennetutkimukset ja -mallit, 5 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019