RAK-53360 Kiinteistökehittäminen, 5 op
Real Estate Development

Lisätiedot

Kurssi käsittelee kiinteistömarkkinoiden toimintaa, kiinteistökehittämisen arvonluonnin malleja ja proses-seja, kiinteistökehityshankkeen taloutta ja riskejä sekä kestävän kehityksen periaatteita kiinteistökehittä-misessä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kiinteistökehittämisen keskeiset käsitteet, ymmärtää kiinteistösijoitusmarkkinoiden toimintaa ja kiinteistökehittämisen roolin ja puitteet rakennetun ympäris-tön kehittämisessä. Lisäksi opiskelija ymmärtää julkinen sektori säätelee kiinteistökehittämiseen liittyviä toimia. Opiskelija osaa kiinteistökehittämisen hankekehitysprosessin ja sen keskeiset tehtävät liittyen erityisesti maanhankintaan, kaavoitukseen, rahoitukseen ja kannattavuuteen. Lisäksi opiskelija osaa so-veltaa kiinteistösijoittamisen keskeisiä taloudellisia arviointi- ja laskentamenetelmiä kiinteistökehitys-hankkeisiin sekä analysoida kiinteistökehityshankkeen taloudellista kannattavuutta ja sen riskejä.

Vastuuhenkilö

Jukka Puhto, Ari Ahonen, Jussi Savolainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-53360 2019-01 3 - 4 Ari Ahonen
Jukka Puhto
Jussi Savolainen
Pakolliset luennot ja harjoitustyö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa kiinteistökehittämisen keskeiset käsitteet - ymmärtää kiinteistösijoitusmarkkinoiden toimintaa ja kiinteistökehittämisen roolin ja puitteet rakennetun ympäristön kehittämisessä - ymmärtää miten julkinen sektori säätelee kiinteistösijoitusmarkkinoihin ja kiinteistökehittämiseen liittyviä toimia - osaa kiinteistökehittämisen hankekehitysprosessin ja keskeiset tehtävät - osaa soveltaa kiinteistösijoittamisen keskeisiä taloudellisia arviointi- ja laskentamenetelmiä kiinteistökehityshankkeisiin - osaa analysoida kiinteistökehityshankkeen taloudellista kannattavuutta - osaa arvioida kiinteistökehityshankkeen riskejä - osaa luoda uusia kiinteistökehityshankkeita.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. kiinteistösijoitusmarkkinoiden toiminta, kiinteistökehittämisen talous ja riskit     
2. kiinteistökehittämisen käytännöt     
3. kiinteistökehityshankkeen rakennuttaminen     
4. kestävän kehityksen huomioon ottaminen kiinteistökehittämisessä      
5. julkisen sektorin ohjauksen puitteet kiinteistökehittämiselle.     

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Puhto Jukka, 06.01.2020