RAK-42622 Rakenteiden mallintaminen, 5 op
Modeling of Structures

Lisätiedot

Opintojaksolla käsitellään rakenteiden mallintamista Tekla Structures - ohjelmistoa apuna käyttäen.

Vastuuhenkilö

Toni Teittinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-42622 2019-01 1 - 2 Toni Teittinen
RAK-42622 2019-02 3 - 4 Toni Teittinen

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut opiskelija osaa mallintaa kolmiulotteisesti kantavia rakenteita ja niiden välisiä liitoksia valmiiden kirjastojen avulla. Hän osaa perustaa suunnitteluprojektin ja osaa ryhmitellä tietoja siten, että mallin jatkohyödyntäminen on mahdollista. Taitojaan hän osaa soveltaa erityyppisiin rakenneratkaisuihin ja materiaaleihin. Hänellä on käytännön harjoituksista saatua yhden ohjelman käyttörutiinia. Lisäksi opiskelija osaa kurssin suoritettuaan algoritmiavusteisen suunnittelusovelluksen käytön perusteet.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Parametrisesti määriteltyjen rakennusosia kuvaavien objektien käyttö ja ominaisuuksien muutelu eri käyttötarkoituksiin.   Suunnitteluprojektin, mallipohjien ja kirjastojen hallinta.  Mallien yhdistely Referenssimallit  
2. Liitosten mallintaminen valmiilla komponenteilla. Reikäkäsite  Teräsrakenteiden rakennusosat ja liitokset Betonirakenteiden rakennusosat (elementit ja valuosat), liitokset, raudoitukset   Liitosten muokkaaminen ja ohjelmointi 
3. Mallin tietojen ryhmittely monimutkaisen mallin hallitsemiseksi  Mallin tietojen ryhmittely rakentamista ja osien valmistusta varten. Raporttien tulostaminen.   
4. Algoritmiavusteisen suunnittelusovelluksen perusteet     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Harjoitustyöt hyväksytään, kun ne sisältävät pyydetyt rakennusosat ja liitokset oikein ryhmiteltynä.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-42622 Rakenteiden mallintaminen, 5 op RAK-42621 Rakenteiden mallintaminen, 4 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019