RAK-33711 Rakenteiden korjaustekniikka, 5 op
Repair Techniques

Lisätiedot

Luennoidaan joka toinen vuosi. Luennoidaan 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Matti Pentti, Toni Pakkala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-33711 2019-01 3 - 4 Matti Pentti
Hyväksytty seminaariesitys ryhmätyönä, tentti luentoaineistosta. Pakollinen osallistuminen valtaosaan seminaarikerroista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa: - määritellä korjausrakentamisen erityispiirteet ja erot uudisrakentamiseen nähden - kuvailla kantavien rakenteiden korjaus- ja vahvistustapoja ja niiden suunnitteluperiaatteita - esittää purkutyön suunnittelussa tarkasteltavia asioita, purkumenetelmiä ja laitteita sekä korjausrakentamisen turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyviä näkökohtia - selittää betonirakenteiden, muurattujen rakenteiden ja kosteusvauriotapausten yleiset korjausperiaatteet sekä niiden käyttökelpoisuus erilaisissa rakenteissa ja vauriotilanteissa - kuvailla yleiset em. tapauksissa käytettävät korjausmenetelmät, niissä käytettävät materiaalit ja välineet sekä töiden onnistumiseen vaikuttavat tekijät ja laadunvarmistustoimet. - kuvailla energiatehokkuuden parantamiskeinoja korjausrakentamisessa - kuvailla ääniteknisten parannusten suunnitteluperiaatteita ja ratkaisuja

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Vanhojen rakenteiden kantavuuden arviointi. Rakenteiden vahvistustapoja. Purkumenetelmät ja purkusuunnittelu.  Korjaustyön turvallisuus. Vaurioiden vaikutus kantavuuteen.   
2. Betonirakenteiden vauriot, korjausperiaatteet ja -menetelmät.  Työtekniikkaa. Rakenne-esimerkkejä. Laadunvarmistus.   
3. Muurattujen rakenteiden vauriot, korjausperiaatteet ja -menetelmät.  Työtekniikkaa. Rakenne-esimerkkejä.   
4. Kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien korjausperiaatteet ja -menetelmät.  Märkätila- ja putkistokorjaukset. Työtekniikkaa. Rakenne-esimerkkejä.   
5. Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisessa.  Äänitekniset korjaukset ja parannukset.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti osaamistavoitteiden mukaisista asioista, paino 2/3. Harjoitustyö ja siitä pidetty pakollinen seminaariesitys, jonka painoarvo on 1/3.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
-   BY 57 Eriste- ja levyrappaus   Suomen betoniyhdistys         Ei   
Kirja   BY 41Betonirakenteiden korjausohjeet   Suomen betoniyhdistys         Ei   
Kirja   BY 46 Rappauskirja   Suomen betoniyhdistys         Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-31101 Rakennetekniikan perusteet Pakollinen    
RAK-32501 Rakennusfysiikan perusteet Pakollinen    
RAK-32701 Rakennusten elinkaaritekniikka Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019