RAK-33590 Rakennusakustiikka ja meluntorjunta, 5 op
Building Acoustics and Noise Control

Vastuuhenkilö

Mikko Kylliäinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-33590 2019-01 3 - 4 Jesse Lietzen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet erityisen vaativiin suunnittelutehtäviin, tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella analyyttisin ja numeerisin menetelmin akustiikan ilmiöitä, kuten ääneneristävyyttä, absorptiota ja absorptiomateriaaleja. Opiskelija tuntee intensiteetti- ja äänitehotasomittausten perusteet, runkomelun ja tärinäneristyksen suunnittelun perusteet sekä, ympäristömelun ja ilmanvaihtolaitosten meluntorjunnan suunnittelun ja melun vaikutukset.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ääneneristyksen laskentamenetelmät  Numeeriset laskentamenetelmät   
2. Äänen absorptio ja absorptiomateriaalit     
3. Akustiset mittaukset  Intensiteetti- ja äänitehotasomittaukset   
4. Runkomelun- ja tärinäneristys     
5. Ympäristömeluntorjunta  Ilmanvaihtolaitosten meluntorjunnan suunnittelu   
6. Melun vaikutukset     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-32560 Rakennusten akustiikan ja paloturvallisuuden perusteet Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Lietzén Jesse, 06.02.2020