RAK-33410 Puurakenteiden jatkokurssi, 5 op
Advanced Course on Timber Structures

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi. Ei toteuteta lv 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Sami Pajunen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-33410 2019-01 3 - 4 Henri Salonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yleisimpien puukerrostalojärjestelmien rakenne- ja kokonaisjäykistysperiaatteet. Opiskelija ymmärtää syvällisesti CLT:n, viilupuun (LVL) ja liimapuun valmistuserojen vaikutuksen mitoitusarvioihin sekä osaa soveltaa edellä mainittuja puuinsinöörituotteita soveltuvissa rakenneosissa. Opiskelija tuntee hirsirakenteiden rakennesuunnittelun pääperiaatteet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa mitoittaa yksittäisten rakenneosien (esim. värähtely, levyseinäjäykistys)) sekä liitosten erikoistapauksia (esim. lovet, reiät, liitossiirtymät, ruuvi- ja liimatankoliitokset) ja pystyy ennakoimaan vaativien puurakenteiden mitoitukseen keskeisesti vaikuttavat rasitukset ja mitoituskriteerit. Opiskelija tuntee puurakenteiden toteusstandardin sisältöperiaatteet sekä tietää olemassa olevat puurakenteiden laskenta- ja tietomallinnusohjelmistot.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Viilupuun (LVL), CLT:n ja liimapuun syvälliset ominaisuudet ja soveltuvat käyttökohteet     
2. Puukerrostalojen yleisimmät rakenne- ja kokonaisjäykistysperiaatteet     
3. Yksittäisten rakenneosien (esim. värähtely, levyseinäjäykistys)) sekä liitosten mitoituksen erikoistapaukset (esim. lovet ja reiät, liitokset; siirtymät/jäykkyys, ruuvit, liimatangot)     
4. Hirsirakenteet     
5. Puurakenteiden toteutusstandardi     
6. Puurakenteiden ohjelmistot ja tietomallinnus     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-33400 Puurakenteet Pakollinen    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Salonen Henri, 02.01.2020