RAK-33201 Betonirakenteet, 5 op
Concrete Structures

Lisätiedot

Pääosin samat luentosisällöt vaihto-opiskelijoille suunnatun opintojakson Reinforced concrete structures kanssa. Opetusmateriaali kansainvälisen sisällön osalta englanniksi ja kotimaisen sisällön osalta suomeksi.

Vastuuhenkilö

Olli Kerokoski

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-33201 2019-01 1 - 2 Olli Kerokoski
Hyväksytysti suoritetut suunnitteluharjoitukset HT1 ja HT2 (suunnittelun opiskelijat) tai HT4 (tuotannon opiskelijat). Tentti luentojen ja harjoitustöiden sisällöstä. Tenttiin saa osallistua, kun harjoitustyöt on hyväksytty.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella sekä teräsbetoni- että betonielementtirakenteisen rakennuksen runkorakenteet ja perustukset. Rakenteen todellisen toiminnan tietämisen lisäksi opiskelija osaa soveltaa omaksumaansa teoriatietoa standardin EN 1992-1-1 määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Yksityiskohdista opiskelija tunnistaa erityisesti paikallisen puristuksen, vääntömomentin ja työsaumojen merkityksen sekä suunnittelu- että rakentamisvaiheessa. Opiskelija osaa suunnitella myös elementtirakenteisten rakennusten jäykistysrakenteet. Lisäksi hän ymmärtää liitoksiin kohdistuvat rasitukset ja liitosten toimintaperiaatteet. Tämän lisäksi opiskelija ymmärtää elementtirakennuksen mittajärjestelmien ja toleranssien merkityksen ja yhteyden suunnitelmiin. Osa harjoitustöistä on ryhmätöitä, jotka suoritettuaan opiskelija osaa toimia suunnitteluryhmän jäsenenä ja kantaa vastuuta kokonaisuuden onnistumisesta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ristikkomenetelmä, työsaumat, paikallinen puristus. Lovipäiset betonipalkit. Lyhyet ulokkeet. Vääntömomentin huomioonottaminen.     
2. Betonielementtityypit. Runkojen jäykistys vaakakuormille. Runkoihin kohdistuvat kuormitukset, jäykistävät rakenteet ja niiden rasitukset. Elementtien välisiin liitoksiin kohdistuvat rasitukset.  Elementtirakentamiseen liittyvät toleranssit, joita ovat valmistus - ja rakentamistoleranssit. Hankkeen eri vaiheissa tarvittavat elementtisuunnitelmat.   
3. Betonielementtien ja niiden välisten liitosten toimintatapa, rasitukset ja kestävyydet. Todelliset ja onnettomuustilanteen kuormitukset.  Elementtirakenteisiin liittyvät suunnitteluperiaatteet, merkinnät, työselitukset, yms. Elementtirakennuksen mittajärjestelmät.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu tentin (67 %) ja harjoitustehtävien (33 %) arvosanoista. Opetusmateriaali Moodlessa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu verkkomateriaali   Eurocode 2: Betonirakenteiden suunnittelu, osa 1   Löytyy yliopiston eKirjastosta         Ei   
Muu verkkomateriaali   www.elementtisuunnittelu.fi   Betoniteollisuus Ry         Ei   
Opintomoniste   Betonielementtirakenteet   Kerokoski, O. & Lindberg, R.       Useita erillisiä tiedostoja. Osa materiaalista suomeksi.   Kyllä   
Opintomoniste   Teräsbetonirakenteet   Kerokoski, O. & Lindberg, R.       Englanti   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-32111 Betonirakenteiden perusteet Pakollinen   1

1 . RAK-32100 Rakennesuunnittelun perusteetVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-33201 Betonirakenteet, 5 op RAK-33200 Betonirakenteet, 7 op  

Päivittäjä: Kerokoski Olli, 11.03.2019