RAK-32701 Rakennusten elinkaaritekniikka, 5 op
Life Cycle Engineering of Buildings

Vastuuhenkilö

Matti Pentti

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-32701 2019-01 3 - 4 Jussi Mattila
Toni Pakkala
Matti Pentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tietää rakennuskohteen elinkaaren taloudelliseen, tekniseen, ekologiseen ja sosiaaliseen laatuun vaikuttavat tekijät - tuntee keskeiset elinkaarisuunnittelun menetelmät ja työvälineet sekä osaa soveltaa niitä rakennuskohteen elinkaaren eri vaiheissa Osatavoitteet, opiskelija: - osaa kuvailla taloudellisen, teknisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden käsitteet sekä toimintatavat, joilla kestäviin ratkaisuihin pyritään - osaa määritellä energiatehokkuuden käsitteet ja yleiset suunnitteluperusteet - osaa määritellä ja selittää keskeiset betoni-, teräs- ja puurakenteiden turmeltumisilmiöt - osaa arvioida tavanomaisten talorakenteiden odotettavissa olevaa käyttöikää ja erilaisten suunnitteluratkaisujen ja olosuhteiden vaikutusta siihen - osaa kuvailla korjausrakentamisen merkitystä, erityispiirteitä ja eroja uudisrakentamiseen nähden - osaa selittää rakennuksen ylläpitovaiheen merkitystä ja toimintatapoja kestävän rakentamisen näkökulmasta - osaa kuvailla kiertotalouden periaatteet ja niiden soveltaminen rakennushankkeissa

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Rakenteiden kestävyyden käsitteet ja suunnittelun periaatteet. Rasitustekijät.   Kestävyyden testauksen periaatteet.    
2. Betonin ominaisuuksia kestävyyden kannalta. Betonin pakkasenkestävyys. Betoniraudoitteiden korroosio. Betonirakenteen kestävyyden suunnittelu. .   Betonin muodonmuutokset ja halkeilu. Rakenneratkaisuja   
3. Korroosioilmiöt rakennustekniikassa.   Teräsrakenteen korrosionesto. Vesikatteiden vaurioituminen ja kestävyys    
4. Muurattujen rakenteiden materiaalien ja puurakenteiden turmeltumisilmiöt ja kestävyyssuunnittelu.   Sisäilmahaittoja aiheuttavat aineet ja prosessit.    
5. Korjausrakentamisen yleistä taustaa, säännöstöä, kunnon tutkimisen perusteita, korjaustavan valintaperiaatteita, korjauksen rakennesuunnittelun erityispiirteitä.  Korjattavat rakenteet. Korjausrakentamisen taloudellinen merkitys. Korjaushankkeen vaiheet ja eri osapuolien tehtävät.    
6. Kokonaisvaltaisen, eli taloudellisen, teknisen ja sosiaalisen kestävyyden käsitteet ja suunnittelutavat  Energiatehokkuus, rakentamisen ympäristövaikutukset   

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Betoninormit by 65     978-952-68068-4-6     säilyvyyttä käsittelevät osat   Ei   
Kirja   Betonirakenteiden käyttöikäsuunnittelu by 51     978-952-5075-87-8     Luvut 1-5   Ei   
Kirja   RIL 216-2013 Rakenteiden ja rakennusten elinkaaren hallinta   RIL   978-951-758-556-9       Ei   
Opintomoniste   Rakenteiden pitkäaikaiskestävyys   Jussi Mattila         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-31101 Rakennetekniikan perusteet Pakollinen    
RAK-32111 Betonirakenteiden perusteet Suositeltava    
RAK-32121 Puu- ja teräsrakenteiden perusteet Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-32701 Rakennusten elinkaaritekniikka, 5 op RAK-32700 Elinkaaritekniikan perusteet, 6 op  

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 14.01.2020